İsa Muğanna bəhs etdiyi duman çəkiləcək

Bugün cəmiyyətimiz ücün ən ümdə məsələlərdən biri də milli kimlik, milli şüur, milli təfəkkür məsələləridir. Lakin onlar haqda o qədər çox söz deyilib ki, artıq bu ideyalar sanki daşlaşıb, bütləşib və əməli işlə öz bağlılıqlarını faktiki olaraq itirib.