Abituriyentlər üçün MQT-3 mövzuları!

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif
MQT -2 imtahanında verilən mövzuların təkrarıİsim
Sifət
Say

X sinif
MQT -2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
İsim
Sifət
Say 

XI sinif

MQT -2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Sifət
Say
Əvəzlik
Zərf
Feil (feilin quruluşca növləri və qrammatik məna növləri)

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı.
İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı . “Sığmazam” qəzəli
Ş. İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Epik növ, epik növün janrları
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Lirik növ. Lirik növün janrları
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Dramatik növ. Dramatik növün janrları

 X sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı.
İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı . “Sığmazam” qəzəli
Ş. İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Epik növ, epik növün janrları
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Lirik növ. Lirik növün janrları
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Dramatik növ. Dramatik növün janrları

XI sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı.
«Leyli və Məcnun» poeması.Nəzm və nəsr haqqında.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).
«Koroğlu» eposu.
«Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması» qolu.
M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı.«Bax» qəzəli.
«Görmədim» müxəmməsi.Qoşma və müxəmməs haqqında məlumat.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.(II mərhələ) Q.Zakirin həyat və yaradıcılığı.
«Eylər» müxəmməsi və «Durnalar» qoşması.Satira haqqında məlumat.

RİYAZİYYAT

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Çoxhədlinin vuruqlara ayrilması
Rasional kəsrlər
Çevrə.

X sinif
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Tam cəbri ifadələr
Çoxhədlinin vuruqlara ayrilması
Çevrə.

Buraxılış və V qrup
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Tam cəbri ifadələr
Çoxhədlinin vuruqlara ayrilması
Çevrə.

XI sinif
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Rasional kəsrlər
Kvadrat. Kök
Birməchullu tənliklər
Çevrə

COĞRAFİYA

IX sinif
Plan və xəritə
Miqyas
Dünyanın şəkli və hərəkətləri

X sinif
Plan və xəritə
Miqyas
Dünyanın şəkli və hərəkətləri
Litosfer (Azərbaycanın relyefi daxil)
Atmosfer ( Temperatur, təzyiq,iqlim qurşaqları)

XI sinif
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Atmosfer
Hidrosfer
Biosfer

KİMYA

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Kimyəvi reaksiyaların sürəti.
Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər.
Əsaslar

X sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Oksidlər.
Əsaslar
Turşular
Duzlar

 

XI sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları
Elektrolitik dissosiasiya
İon mübadiləsi reaksiyaları.

FİZİKA

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi.
Qravitasiya sahəsinin intensivliyi.
Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında cismin hərəkəti (Sərbəstdüşmə, şaquli yuxarı və şaquli aşağı).
Çəki və Çəkisizlik.
Birinci kosmik sürət.
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.
Statikanın əsasları.

X sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi.
Statikanın əsasları.
İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

XI sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Statikanın əsasları.
İmpuls. Enerji.
Saxlanma qanunları.
Mexaniki iş. Güc.
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.

TARİX

IX sinif II qrup

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Azərbaycan Sasanilər dövründə.
Girdman dövləti. Cavanşir.
Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması.
Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti.
Azadlıq hərəkatı. Babək.
Qədim Misir və İkiçayarası (Mesopotamiya) dövlətləri, Böyük Hun imperiyası, Qədim Hindistan, Qədim Çin.

 

IX sinif III qrup
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Azərbaycan Sasanilər dövründə.
Girdman dövləti. Cavanşir.
Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti.
Azadlıq hərəkatı. Babək.
Çin.
Xalqların böyük köçü.
Göytürk xaqanlığı və onun varisləri.
Xəzərlər.
Ərəb Xilafəti.

X sinif II qrup
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Girdman dövləti. Cavanşir.
Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti.
Azadlıq hərəkatı. Babək.
Şirvanşahlar dövləti.
Dərbənd əmirliyi.
Qədim Misir və İkiçayarası (Mesopotamiya) dövlətləri, Böyük Hun imperiyası, Qədim Hindistan, Qədim Çin.

X sinif III qrup
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Girdman dövləti. Cavanşir.
Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti.
Azadlıq hərəkatı. Babək.
Şirvanşahlar dövləti.
Dərbənd əmirliyi
Çin, Türk dövlətləri (Ağ Hun, Qərbi Hun, Göytürk, Uyğur, Xəzər, Qaraxanlı və Qəznəvi)Türk cəmiyyətinin quruluşu.
Ərəb Xilafəti.

XI sinif II qrup
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Feodal dövlətlər.
Səlcuq,Şirvanşahlar və Eldənizlər dövləti.
S.C.Pişəvəri hərakatı.
Azərbaycan XX əsrin 50-60- cı illərində.

XI sinif III qrup

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı.
Feodal dövlətlər.
Səlcuq,Şirvanşahlar və Eldənizlər dövləti.
S.C.Pişəvəri hərakatı.
Azərbaycan XX əsrin 50-60- cı illərində.
Ərəb dövləti,Qərbi Avropa.,Bizans,Slavyanlar, Qəznəvilər,Qaraxanilər.
Qərbi Avropada feodal dağınıqlığı.
Səlcuq imperatorluğu.
Dehli sultanlığı,Monqol dövləti və Qızıl Ordu dövləti.

BİOLOGİYA

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Bitki və heyvanların insanın həyatında rolu
İbtidai bitkilər: Yosunlar
Ali sporlu bitkilər: Mamırlar və Qıjılar
Ali toxumlular: Çılpaqtoxumlu, örtülü toxumlulu bitkilər

 

X sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Bitki və heyvanların insanın həyatında rolu
İbtidai bitkilər: Yosunlar
Ali sporlu bitkilər: Mamırlar və Qıjılar
Ali toxumlular: Çılpaqtoxumlu, örtülü toxumlulu bitkilər

 

XI sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Mikrotəkamül
Makrotəkamül
Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi

İNGİLİS DİLİ

IX sinif

MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Indefinite Pronouns (some (-body/one/thing…)), any (-body/one/thing…)), much, many, little, few, one
Reflexive pronouns
Negative Pronouns (no, none, no one, nobody, nothing)
Defining Pronouns (either, each, every, everybody, everything,  everywhere)
The adjective, the Substantivized Adjectives
Past Simple Tense Form (Regular and Irregular Verbs)

 

X sinif
MQT-2 imtahanında verilən mövzuların təkrarı
Indefinite Pronouns (some (-body/one/thing…)), any (-body/one/thing…)), much, many, little, few, one
Reflexive pronouns
Negative Pronouns (no, none, no one, nobody, nothing)
Defining Pronouns (either, each, every, everybody, everything,  everywhere)
The adjective, the Substantivized Adjectives
Past Simple Tense Form (Regular and Irregular Verbs)

 

XI sinif

Noun
Qunatifiers
Aticle
Pronoun
Numeral (a hundred books, hundreds of books…)

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

IX – X siniflər üçün
Фразеология.
Пословицы и поговорки.
Синонимы. Антонимы.
Имя существительное.

XI sinif üçün
Имя существительное.
Склонение имен существительных.
Единственное и множественное число имен существительных.