Blok imtahanı mövzuları – MQT 2 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Qüvvə impulsu.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar.

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər (şaquli yuxarı, şaquli aşağı atılmış cismin hərəkəti). Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

 

II BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antarktidanın kəşfi) və kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan Respublikası haqqında ümümi məlumat. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı) Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları) Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. (Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru. (Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları) Yer-Günəş sistemində. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri, planetlərin qruplaşdırılması. Yer planeti, Yerin peyki – Ay. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Yer səthinə düşən Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.

Tarix

Az tarixi: Təkrar. Albaniya dövləti, Azərbaycan III-VII əsrlərdə, İslam dinin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı.  Ümumi tarix: Təkrar. Qədim Roma dövləti. Xalqların böyük köçü. Avropa Hun dövləti, Ağ Hun imperatorluğu. Göytürk xaqanlığı, Xəzər xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni Dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antarktidanın kəşfi) kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan Respublikası haqqında ümumi məlumat. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı). Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri. (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları) Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. (Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Miqyas və təhriflər. Xəritədə ümumiləşdirmə. (generalizasiya) Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru. (Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları) Yer-Günəş sistemində. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri, planetlərin qruplaşdırılması. Kainat və Günəş sisteminin yaranması haqqında fərziyyələr. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yerin maqnetizmi. Günəşin Yerə təsiri. Yer planeti, Yerin peyki – Ay. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Yer səthinə düşən Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzlərinin yaranması. Saat qurşağının yaranması. Yerli və qurşaq vaxtı. Saat qurşaqlarına aid məsələ həllərinin hesablanması. Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Yerin daxili quruluşu. Yerin geoloji inkişafı. Yer qabığını təşkil edən süxurlar və onların təsnifatı. Yerin daxili prosesləri. (endogen proseslər) Vulkan, zəlzələ və qeyzerlərin yaranması.

Tarix

Təkrar. Albaniya dövləti, Azərbaycan III-VII əsrlərdə, İslam dinin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Şirvaşahalar dövləti. Sacilər dövləti, Salarilər dövləti, Şəddadilər və Rəvvadilər dövləti. Qədim Roma dövləti. Xalqların böyük köçü. Avropa Hun dövləti, Ağ Hun imperatorluğu. Göytürk xaqanlığı, Xəzər xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı. Ərəb Xilafəti. Xilafətin parçalanması. Qaraxanlı və Qəznəvilər dövləti.

 

 

XI sinif

 
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə.

Coğrafiya

Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Coğrafi kəşflər dövrü. Coğrafiya elmi müasir dövrdə və müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları və informasiyanın təqdim olunma üsulları Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri. Plan, planaalma və onun növləri. Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Coğrafiya xəritəsi onun əhəmiyyəti, məlumat mənbəyi kimi istifadəsi və təsnifatı. Xəritələrdə təsvir üsulları və kartoqrafik ümumiləşdirmə. (generalizasiya) Coğrafi koordinatlar. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Kartoqrafik tədqiqat metodları. Kartoqrafik proyeksiyalar. Relyefin təsviri. Topoqrafiq xəritələr Yer-Günəş sistemində. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri, Günəş sistemi planetləri və planetlərin qruplaşdırılması. Yer planeti. “Ay” Yerin peykidir. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qurşaq və yerli vaxt. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzləri. İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Litosfer – Yerin daş təbəqəsi. Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxurlar. Vulkanlar. Zəlzələlər. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Dağlar. Düzənliklər Avropanın relyefi. Asiyanın relyefi. Şimali Amerikanın relyefi. Cənubi Amerikanın relyefi. Afrikanın relyefi. Avstraliyanın relyefi. Azərbaycan Respublikasının relyefi. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın endogen və ekzogen relyef formaları. Azərbaycanın faydalı qazıntıları. Atmosfer – Yerin hava təbəqəsi. Atmosfer əhəmiyyəti və quruluşu. Atmosfer radiasiyası və onun növləri. Hava və İqlim. Havanın temperatur rejimi. İstilik qurşaqları. Atmosfer təzyiqi. Küləklərin yayılması və növləri. Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri. Siklon və Antisiklonlar. Havanın rütubəti və atmosferdə su buxarı. Havanın nisbi və mütləq rütubətinin və rütubətlənmə əmsalının hesablanması. Atmosfer yağıntıları və Yer kürəsində yağıntıların paylanması.

Tarix

Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi, Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri, Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Şirvanşahlar XI-XIV əsrlərdə, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana birinci və ikinci monqol yürüşləri, Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü. Ərəb xilafəti, Qaraxanlı və Qəznəvi, Frank imperiyası, Avropada feodal dağınıqlığı, Bizans imperiyası. Səlcuq sultanlığı, Osmanlı dövləti XVI əsrə qədər. Böyük Monqol imperiyası, Qızıl Ordu, Teymurilər dövləti, Dehli sultanlığı. Burjua islahatları. Kapitalizmin inkişafı. Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi. Sənayenin digər sahələri, nəqliyyat, rabitə və ticarət.

 

III BLOK
IX sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət.

Tarix

Təkrar. Albaniya dövləti, Azərbaycan III-VII əsrlərdə, İslam dinin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. Təkrar. Qədim Roma dövləti. Xalqların böyük köçü. Avropa Hun dövləti, Ağ Hun imperatorluğu. Göytürk xaqanlığı, Xəzər xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”). Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”). Nizami Gəncəvi (“İskəndərnamə”). Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”).

X sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət.

Tarix

Təkrar. Albaniya dövləti, Azərbaycan III-VII əsrlərdə, İslam dinin qəbul olunması. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Şirvaşahalar dövləti. Sacilər dövləti, Salarilər dövləti, Şəddadilər və Rəvvadilər dövləti. Qədim Roma dövləti. Xalqların böyük köçü. Avropa Hun dövləti, Ağ Hun imperatorluğu. Göytürk xaqanlığı, Xəzər xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı. Ərəb Xilafəti. Xilafətin parçalanması. Qaraxanlı və Qəznəvilər dövləti.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”). Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”). Nizami Gəncəvi (“İskəndərnamə”). Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”).

XI sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf.

Tarix

Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi, Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri, Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi, Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Şirvanşahlar XI-XIV əsrlərdə, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana birinci və ikinci monqol yürüşləri, Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü. Ərəb xilafəti, Qaraxanlı və Qəznəvi, Frank imperiyası, Avropada feodal dağınıqlığı, Bizans imperiyası. Səlcuq sultanlığı, Osmanlı dövləti XVI əsrə qədər. Böyük Monqol imperiyası, Qızıl Ordu, Teymurilər dövləti, Dehli sultanlığı. Burjua islahatları. Kapitalizmin inkişafı. Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi. Sənayenin digər sahələri, nəqliyyat, rabitə və ticarət.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqi. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”), Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”). Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”, “İskəndərnamə”). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”) Şah İsmayıl Xətayi (“Dəhnamə. Bahariyyə”). Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Məhəmməd Füzuli (“Söz”, “Məni candan usandırdı”, “Leyli və Məcnun”). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (“Düratın itməyi, Durna teli, Koroğlu ilə Bolu bəy”). “Koroğlu” eposu (“Həmzənin Qıratı qaçırması”). Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii gülüş. Molla Pənah Vaqif (“Hayıf ki, yoxdur”, “Pəri”). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. II mərhələ. Qasım bəy Zakir (“Durnalar”, “Badi-Səba, mənim dərdi-dilimi”). Abbasqulu Ağa Bakıxanov (“Hikmətin fəziləti”).  

 

IV BLOK
IX sinif
Biologiya

Canlılarda dayaq, hərəkət, qidalanma və tənəffüs. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf. Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu. Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar. Təkrar.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları.

X sinif
Biologiya

Canlılarda dayaq, hərəkət, qidalanma və tənəffüs. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf. Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu. Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar. Təkrar.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Qüvvə impulsu.

XI sinif
Biologiya

Genetika-monohibrid, dihibrid çarpazlaşma. İlişikli irsiyyət, insan genetikası. Canlılarda baş verən dəyişkənliklər. Seleksiya. Üzvi aləmin təkamülü.

Kimya

Ümumi təkrar. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər (şaquli yuxarı, şaquli aşağı atılmış cismin hərəkəti). Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Bir neçə qüvvənin təsiri altında hərəkət. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.