Buraxılış 3 imtahan mövzuları

IX sinif


Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları – Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil.
İngilis dili
Pronoun III (interrogative, relative, conjunctive). Adjective and Adverb. Pronoun. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular / irregular verbs. Tense Form II (present / past continuous, present / past perfect). Prepositions. Exclamatory sentence. Complex Object. Vocabulary (VIII sinif, unit – 9 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension
Rus dili
Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Имя числительное. Употребление числительных с существительными. Местоимение.Склонение местоимений.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar⭐ Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Təkrar.

X sinif


Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları – Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil.
İngilis dili
Adjective and Adverb. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, used to/to be used to, regular / irregular verbs. Tense Form II (present / past continuous, present / past perfect). Tense Form III (present / past perfect continuous, future continuous , future perfect). Prepositions. Exclamatory Sentence. Complex Object. Modal Verbs. Vocabulary (VIII sinif , unit – 5 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension
Rus dili
Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Имя числительное. Употребление числительных с существительными. Местоимение.Склонение местоимений.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Təkrar.

XI sinif


Azərbaycan dili
Fonetika. Leksika. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Morfologiya. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Feilin təsriflənməyən formaları. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil. Söz birləşmələri: feili birləşmələr, ismi birləşmələr. Cümlə. Sintaksis. Sintaktik əlaqələr: tabesizlik, uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqələri. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlə üzvləri. Cümlənin həmcins üzvləri, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər, əlavə cümlələr. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə olmayan sözlər: xitab və ara sözlər. Xitab və ara sözlərdə durğu işarələri. Cümlə üzvlərinin təhlili. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə. Söz cümlə
İngilis dili
Tense Form II (present / past continuous, present / past perfect), Tense Form III (future perfect / future continuous, present / past perfect continuous), sequence of tenses. Prepositions. Exclamatory Sentence. Complex Object. Modal Verbs. Passive Voice. Interrogative sentence. The Agreement of the Predicate with the Subject. Causative (have / get + something + done). Gerund, pp1, pp2. Agree / Disagree (So do I / Neither do I). Conjunction. Indirect (Reported) Speech. Embedded (Indirect) Questions. Vocabulary (1-10-cu sinif daxil olmaqla). Revision of Previous Themes. Listening and Reading Comprehension
Rus dili
Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Имя числительное. Употребление числительных с существительными. Местоимение.Склонение местоимений.
Riyaziyyat
Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Funksiya və qrafiklər. Triqonometriya. Loqarifmik funksiyalar. Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu. Təkrar.