Buraxılış mövzuları 1

 IX sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu qk ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil.

İngilis dili

Noun. To be. There is / are. It is. Vocabulary (V sinif unit 1– 8 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Фонетика. Буквы ь и ъ. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.

X sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu qk ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil.

İngilis dili

Noun. To be. There is / are. It is. Vocabulary (V sinif unit 1– 8 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Фонетика. Буквы ь и ъ. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.

XI sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Danışıq səsləri. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. Əlifba. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. Heca. Vurğu. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil.

Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Dialekt sözlər, terminlər (ixtisas sözlər), arxaizmlər, neologizmlər ümumişlək olmayan söz qrupları kimi. Sözlərin mənşəyi. Frazeoloji birləşmələr, onların omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Leksik təhlil.

İngilis dili

Noun. To be. There is / are. It is. Article. Vocabulary (V sinif unit 1– 12 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Фонетика. Буквы ь и ъ. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər.