Buraxılış mövzuları 2 – 2020

Buraxılış mövzuları 2
IX sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say

İngilis dili

Article. Quantifiers. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive, reciprocal, negative, indefinite, defining). Vocabulary (5-ci sinif və 6-cı sinif unit 10 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Rasional kəsrlər. Çevrə

 

X sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say

İngilis dili

Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive, reciprocal, negative, indefinite, defining, relative, conjunctive, interrogative). Vocabulary (5-ci sinif və 6-cı sinif unit 10 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Rasional kəsrlər. Çevrə

  

XI sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Morfologiya. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil

İngilis dili

Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive, reciprocal, negative, indefinite, defining, relative, conjunctive, interrogative). Adjective. Adverb. Tense Form I (Simple Tenses), Sequence of Simple Tenses. Vocabulary (Vocabulary (5-ci sinif, 6-cı sinif, 7-ci sinif unit 4 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Синонимы. Антонимы. Имя существительное. Род имён существительных. Склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные.

Riyaziyyat

Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çox hədlilər. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Tənliklər sistemi.