Buraxılış mövzuları MQT 3 Azərbaycan bölməsi

IX sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say

İngilis dili

Pronoun II (reciprocal, negative, indefinite, defining). Pronoun III (interrogative, relative, conjunctive). Imperative Sentence. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif, unit – 7, 8 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Число имён существительных. Падежные окончания имён существительных. Имя прилагательное.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr.  Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsirlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə


 

X sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say

İngilis dili

Pronoun II (reciprocal, negative, indefinite, defining). Pronoun III (interrogative, relative, conjunctive). Imperative Sentence. Adjective. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı).  Vocabulary (V sinif; VI sinif, unit – 6, 7 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Род имён существительных.Число имён существительных. Падежные окончания имён существительных. Имя прилагательное.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr.  Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsirlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə


XI sinif

 

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Üslublar. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Feil.

İngilis dili

Adjective. Adverb. Tense Form I (simple tenses: past, present, future tenses), Regular / Irregular verbs. Tense Form II (present / past continuous, present / past perfect). Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, unit – 5, 6 daxil olmaqla). Listening and Reading Comprehension

Rus dili

Род имён существительных.Число имён существительных. Падежные окончания имён существительных. Имя прилагательное.

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr.  Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər.  Tənliklər sistemi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə