82758892
Bloklar üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Процент. Пропорция. Отношение. Основные понятия геометрии Физика Минимальные математические навыки по физике для вступительных экзаменов. Представление механического движения. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Средняя скорость. Относительность движения. Период обращения. Частота обращения. Угловая скорость. Линейная скорость. Центростремительное ускорение. Пройденный путь, перемещение и модуль изменения […]

82758892
Bloklar üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Fizika Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqaçma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 1   IX класс   Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы.Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 1 mövzuları – 2022/2023 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 1   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Mətn üzərində iş.   İngilis dili The Noun. Morphological Composition of Nouns. Morphological and Semantic Characteristics of Nouns. Cases of Nouns. Quantifiers   Rus dili Фонетика/ Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Алфавит. Правописание безударных гласных о и е. Двойная […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 5 mövzuları – 2021/2022 – Rus bölməsi

Экзаменационные темы по выпускным предметам ТТО 5 IX класс   Русский язык Повтор. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 5 – 2021/2022 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış fənləri üzrə imtahan mövzuları MQT 5   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı.   İngilis dili Prepositions. Exclamatory sentence. Complex Object. Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, VIII sinif, unit – 7, 8). Listening and Reading Comprehension   Rus […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 4 mövzuları – 2021/2022 – Rus bölməsi

Выпускной 4 IX класс   Русский язык Повтор. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их […]

82758892
Buraxılış fənləri üzrə MQT 4 mövzuları – 2021/2022 – Azərbaycan bölməsi

Buraxılış mövzuları MQT 4   IX sinif   Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. Əsas nitq hissələri.   İngilis dili Adverb. Adjective. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular/irregular verbs. Tense Form II (present/past continuous, present/past perfect). Grammar Revision (əvvəlki qrammatik mövzuların təkrarı). Vocabulary (V sinif; VI sinif; VII sinif, unit – […]

MQT 3 mövzuları – 2021 – Rus bölməsi

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношения. Процент. Пропорция. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Рациональные дроби. Квадратные корни. Основные понятия геометрии. Треугольники. Окружность. Четырёхугольники. Многоугольники Физика Прямолинейное равномерное и равнопеременное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Сила трения. […]

MQT 3 mövzuları – 2021 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar Fizika Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın […]