MQT 1 imtahan mövzuları-2020

I BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Fizika

Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Fizika

Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektromənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu.

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi kəsrlər. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Fizika

Fizika ilkin anlayışlar. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət

Kimya                                                                          

Kimyanın ilk anlayışları: saf maddələr və qarışıqlar; kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr; fiziki və kimyəvi hadisələr. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların nisbi sıxlığı. Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi.krisrtal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyanın təsnifatı. İstilik effekti. Ekzotermik və Endotermik reaksiyalar.

 

II BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antraktidanın kəşfi)  kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan respublikası haqqında ümümi məlumat. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri.  Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı). Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları) Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. (Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru.( Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları). Yer Günəş sistemində. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri, planetlərin qruplaşdırılması. Yer planeti, Yerin peyki – Ay.

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena dövləti. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan və Yunanıstan.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antraktidanın kəşfi)  kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan respublikası haqqında ümümi məlumat. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri.  Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı). Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları). Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. (Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Miqyas və təhriflər. Xəritədə ümumiləşdirmə (generalizasiya). Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru. (Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları).

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena və Albaniya dövləti. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan, Yunanıstan və Roma dövlətləri

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi kəsrlər. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Coğrafiya

Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri. Yer günəş sistemində. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Litosfer – yerin daş təbəqəsi. Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxurlar. Dağ   əmələgəlmə mərhələləri. Vulkanlar

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena və Albaniya dövləti. Azəərbaycan Sasani və Ərəblər asılılığı dövründə. Azərbaycan XIX əsrin 20-40-cı illərində. Rus imperiyasının asılılığı dövründə. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan, Yunanıstan və Türk dövlətləri erkən orta əsrlərdə

 

III BLOK
IX sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu.. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu qk ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Terminlər, Arxaizmlər, Etimologiya. Lüğətlər. Leksik təhlil. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir, iki və dördvariantlı şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı: Sözlərin quruluşca fərqləndirilməsi. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər, onların yazılışı. Bitişik və defislə yazılan sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması.

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena dövləti. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan və Yunanıstan.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü). Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy).  Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı. İskəndərnamə).

X sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu.. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu qk ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Terminlər, Arxaizmlər, Etimologiya. Lüğətlər. Leksik təhlil. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir, iki və dördvariantlı şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı: Sözlərin quruluşca fərqləndirilməsi. Düzəltmə sözlər. Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər, onların yazılışı. Bitişik və defislə yazılan sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması.

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena və Albaniya dövləti. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan, Yunanıstan və Roma dövlətləri

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü). Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy).  Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı. İskəndərnamə).

XI sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Danışıq səsləri. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. Əlifba. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. Heca. Vurğu. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Dialekt sözlər, terminlər (ixtisas sözlər), arxaizmlər, neologizmlər ümumişlək olmayan söz qrupları kimi. Sözlərin mənşəyi.

Frazeoloji birləşmələr, onların omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Leksik təhlil. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas üsulları. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər, onların yazılışı. Bitişik və defislə yazılan sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Eyniköklü sözlər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri: leksik və qrammatik, milli və alınma, 1. 2 və 4 cür yazılan şəkilçilər. Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi, tək və cəm isimlər, mürəkkəb adlar, ismin quruluşca növləri. İsmin hallanması, şəxs sonluqları qəbul etməsi, sifətləşməsi, cümlədə rolu. İsmin morfoloji təhlili.

Tarix

İbtidai icma quruluşu. Tayfa və dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Azərbaycan e.ə. VII-IV əsrlərdə. Atropatena və Albaniya dövləti. Azəərbaycan Sasani və Ərəblər asılılığı dövründə. Azərbaycan XIX əsrin 20-40-cı illərində. Rus imperiyasının asılılığı dövründə. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin. Hindistan, Yunanıstan və Türk dövlətləri erkən orta əsrlərdə

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqi. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı . Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı.  Ağıllı uşaq.  Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü) Əfsanələr  (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy. Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy). Xaqani Şirvani (G ənclərə nəsihət.). Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı. İskəndərnamə). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi. (Sığmazam) Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.

 

IV BLOK
IX sinif
Biologiya

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök

Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda dayaq, hərəkət, qidalanma və tənəffüs

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

Fizika

Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları

X sinif
Biologiya

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök

Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda dayaq, hərəkət, qidalanma və tənəffüs

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektromənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu.

Fizika

Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları

XI sinif
Biologiya

Hüceyrə canlının quruluş və inkişaf vahididir. Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi. Biosferdə istehsal və istehlak. Zülalların biosintezi. Hüceyrənin enerji mənbəyi, energetic mübadilə, fotosintez, xemosintez. Hüceyrənin nəzarətli və nəzarətsiz bölünməsi. Orqanizmlərin çoxalması. Fərdi inkişafı. Genetika. Monohibrid çarpazlaşdırma

Kimya

Kimyanın ilk anlayışları: saf maddələr və qarışıqlar; kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr; fiziki və kimyəvi hadisələr. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Qazların nisbi sıxlığı. Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi.krisrtal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyanın təsnifatı. İstilik effekti. Ekzotermik və Endotermik reaksiyalar.

Fizika

Fizika ilkin anlayışlar. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət