MQT 1 MÖVZULARI – 11 OKTYABR

IMG_0033

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

1. Fonetika.

2. Leksika

X sinif

1. Fonetika

2. Leksika

XI sinif və Məzun

1. Fonetika.

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

1. Şifahi xalq ədəbiyyatı

2. Aşıq yaradıcılığı

3. Lirik növ.

4. Epik növ.

5. Qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.

X sinif

1. Şifahi xalq ədəbiyyatı.

2. Aşıq yaradıcılığı.

3. Lirik növ.

4. Epik növ.

5. Qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.

XI sinif və Məzun

1. Şifahi xalq ədəbiyyatı.

2. Aşıq yaradıcılığı.

3. Lirik növ.

4. Epik növ.

5. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.

6. “Dədə Qorqud” eposu.

7. N.Gəncəvi.

8. Poema, qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX sinif

1. Natural ədədlər

2. Adi və onluq kəsrlər

3. Həndəsənin ilk anlayışları

4. Üçbucaq

X sinif

1. Natural ədədlər

2. Adi və onluq kəsrlər

3. Həndəsənin ilk anlayışları

4. Üçbucaq

XI sinif və Məzun

1. Natural ədədlər

2. Adi və onluq kəsrlər

3. Həndəsənin ilk anlayışları

4. Üçbucaq

TARİX

IX sinif III qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin və Hindistan

IX sinif II qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı

X sinif II qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı. Atropatena dövləti

X sinif III qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı, Atropatena dövləti. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin, Hindistan və Yunanıstan

XI sinif və Məzun II qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

XI sinif və Məzun III qrup

İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin, Hindistan,Yunanıstan və Roma. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

COĞRAFİYA

IX sinif

1. Plan və xəritə

X sinif

1. Plan və xəritə

XI sinif və Məzun

1. Plan və Xəritə bolməsi.

2. Litosfer ilkin anlayışlar

FİZİKA

IX sinif 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

X sinif 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

XI sinif və Məzun 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 3. Nyuton qanunları

KİMYA

IX sinif

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

X sinif

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

XI sinif və Məzun

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi

Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.

Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

BİOLOGİYA

IX sinif

1. Vegetativ orqanlar – kök, gövdə, yarpaq

2. Generativ orqanlar – çiçək, meyvə

X sinif

1. Vegetativ orqanlar –kök, gövdə, yarpaq

2. Generativ orqanlar – çiçək, meyvə, toxum

XI sinif və Məzun

1. Sitologiya

2. Hüceyrənin biokimyası

3. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı

4. Genetika

İNGİLİS DİLİ

IX sinif

1. The Noun

X sinif

1. The Noun

XI sinif və Məzun

1. The Noun

2. Quantifiers

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

1. Фонетика. Буквы и звуки. 2. Орфография.

QEYD: Rus bölməsində təhsil alanlar üçün də mövzular eynidir.