MQT 1 mövzuları – 2021 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK

IX sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Fizika

Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu

X sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Fizika

Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.  Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu

XI sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Fizika

Fizika ilkin anlayışlar. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları.

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu

II BLOK

IX sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antaktidanın kəşfi) və kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan Respublikası haqqında ümümi məlumat.Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı) Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları) Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. (Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru. (Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları)

Tarix

Azərbaycan Tarixi: İbtidai icma quruluşu, Erkən Dövlət qurumları, Manna dövləti, Azərbaycan e,ə VII-IV əsrlərdə, Atropatena dövləti. Ümumi tarix: Misir, Qədim Şumerlər. Böyük Hun dövləti. Qədim Çin. Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

X sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya elmlərinin inkişafı, istiqamətləri və tədqiqat üsulları. İlk coğrafi biliklər, səyyahlar, coğrafi kəşflər (Yeni dünyanın kəşfi, Avstraliya və Antaktidanın kəşfi) və kəşflərin verdiyi tövhələr. Coğrafiya elmi müasir dövürdə. Müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Azərbaycan Respublikası haqqında ümümi məlumat.Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və Azimut. Cəhətlərin təyin edilməsi. (Azimut və cəhətlərin təyininə aid məsələ həllərinin izahı) Miqyas və onun təsnifatı. Plan, planaalma və onun növləri. Şərti işarələr və onların növləri (Miqyasa aid məsələ həllərinin izahları) Horizontallar. Relyefin təsviri, mütləq və nisbi hündürlük anlayışları. Horizontallara aid məsələ həllərinin izahları) Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları. (Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Qlobus, qlobusun miqyasına görə təsnifatı. Meridian və Paralellər. Coğrafi koordinatlar. Dərəcə toru. (Xəritələrdə meridian və paralellərə aid məsələ həllərinin izahları)

Tarix

Azərbaycan Tarixi: İbtidai icma quruluşu, Erkən Dövlət qurumları, Manna dövləti, Azərbaycan e,ə VII-IV əsrlərdə, Atropatena dövləti. Ümumi tarix: Misir, Qədim Şumerlər. Böyük Hun dövləti. Qədim Çin. Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

XI sinif

Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları.

Coğrafiya

Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Coğrafi kəşflər dövrü. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafiya elmi müasir dövrdə və müasir coğrafiya elminin yeni sahələri. Coğrafiyada yeni biliklərin toplanması yolları və informasiyanın təqdim olunma üsulları Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı. Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri. Plan, planaalma və onun növləri. Miqyas. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Coğrafiya xəritəsi, onun əhəmiyyəti və təsnifatı. Xəritələrdə təsvir üsulları və kartoqrafik ümumiləşdirmə (generalizasiya). Coğrafi koordinatlar. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması. Kartoqrafik tədqiqat metodları. Kartoqrafik proyeksiyalar. Relyefin təsviri. Topoqrafiq xəritələr Yer günəş sistemində. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri, Günəş sistemi planetləri və Planetlərin qruplaşdırılması. Yer planeti. “Ay” Yerin peykidir. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qurşaq və yerli vaxt. Yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzləri. İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması

Tarix

İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları, İlk Azərbaycan dövləti – Manna, Azərbaycan e.ə. VII–IV əsrlərdə, Atropatena dövləti, Albaniya dövləti, Mədəniyyət, Azərbaycan Sasanilər dövründə. Qədim Misir və Şumer. Hindistan ,Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan, Qədim Roma. Yunan və Roma mədəniyyəti. Türk dövlətləri:Qərbi Hun,Ağ Hun,Göytürk,Xəzər və Uyğur. Müstəmləkə idarə üsulu və onun sosial-iqtisadi, siyasi həyata təsiri. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar.XIX əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlar.

III BLOK

IX sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir, iki və dördvariantlı şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.

Tarix

Azərbaycan Tarixi: İbtidai icma quruluşu, Erkən Dövlət qurumları, Manna dövləti, Azərbaycan e,ə VII-IV əsrlərdə, Atropatena dövləti. Ümumi tarix: Misir, Qədim Şumerlər. Böyük Hun dövləti. Qədim Çin. Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü). Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy).

X sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları. Bir, iki və dördvariantlı şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.

Tarix

Azərbaycan Tarixi: İbtidai icma quruluşu, Erkən Dövlət qurumları, Manna dövləti, Azərbaycan e,ə VII-IV əsrlərdə, Atropatena dövləti. Ümumi tarix: Misir, Qədim Şumerlər. Böyük Hun dövləti. Qədim Çin. Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü). Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy).

XI sinif

Azərbaycan dili

Fonetika. Danışıq səsləri. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. Əlifba. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. Heca. Vurğu. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Dialekt sözlər, terminlər (ixtisas sözlər), arxaizmlər, neologizmlər ümumişlək olmayan söz qrupları kimi. Sözlərin mənşəyi.

Frazeoloji birləşmələr, onların omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Leksik təhlil. Üslublarhaqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas üsulları. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər, onların yazılışı. Bitişik və defislə yazılan sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Eyniköklü sözlər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri: leksik və qrammatik, milli və alınma, 1. 2 və 4 cür yazılan şəkilçilər.

Tarix

İbtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları, İlk Azərbaycan dövləti – Manna, Azərbaycan e.ə. VII–IV əsrlərdə, Atropatena dövləti, Albaniya dövləti, Mədəniyyət, Azərbaycan Sasanilər dövründə. Qədim Misir və Şumer. Hindistan ,Böyük Hun imperiyası və Qədim Çin. Qədim Yunanıstan, Qədim Roma. Yunan və Roma mədəniyyəti. Türk dövlətləri:Qərbi Hun,Ağ Hun,Göytürk,Xəzər və Uyğur. Müstəmləkə idarə üsulu və onun sosial-iqtisadi, siyasi həyata təsiri. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar.XIX əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlar.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqi. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı . Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı.  Ağıllı uşaq.  Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü) Əfsanələr  (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah). Qədim dövr Azərbaycanədəbiyyatı. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy. Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy). Xaqani Şirvani (G ənclərə nəsihət.). Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı. İskəndərnamə).

IV BLOK

IX sinif

Biologiya

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök

Bitkilərin generativ orqanları.

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu

Fizika

Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti

X sinif

Biologiya

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök

Bitkilərin generativ orqanları.

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.  Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu

Fizika

Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti

XI sinif

Biologiya

Hüceyrə canlının quruluş və inkişaf vahididir. Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi. Biosferdə istehsal və istehlak. Zülalların biosintezi. Hüceyrənin enerji mənbəyi, energetic mübadilə, fotosintez, xemosintez. Hüceyrənin nəzarətli və nəzarətsiz bölünməsi. Orqanizmlərin çoxalması. Fərdi inkişafı. Genetika monohibrid çarpazlaşdırma

Kimya

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu

Fizika

Fizika ilkin anlayışlar. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları