MQT 2 mövzular

I BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Dörbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Təkrar

Fizika

İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Mexaniki rəqslər və dalğalar.

Kimya

turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

X sinif
Riyaziyyat

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Dörbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Təkrar

Fizika

Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.

Kimya

Oksidlər. Əsaslar. turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz

XI sinif
Riyaziyyat

Düzbucaqlılar. Bərabərsizliklər. Silsilələr

Fizika

MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

Kimya                                                                          

Ümumi təkrar. Alkanlar: alınması və xassələri. Tsikloalkanlar: alınması və xassələri. Alkenlər: alınması və xassələri. Alkadienlər: alınması və xassələri. Alkinlər: alınması və xassələri. Aromatik karbohidrogenlər: alınması və xassələri. Spirtlər, fenollar və sadə efirlər.

 

 

 

II BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Dörbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Təkrar

Coğrafiya

Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxurlar və onların təsnifatı. Yerin daxili prosesləri (endogen proseslər). Vulkan, zəlzələ və qeyzerlərin yaranması.

Zəlzələ zamanı davranma qaydaları. Geotermik pillə və geotermik qradiyent anlayışı və onlara aid məsələ həlli. Litosfer tavaları. Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri (divergent və konvergent proseslər).

Qədim quru və su sahəsi. Yerin müasir şaqüli və üfüqi hərəkət sahələri. Relyef nədir? Dünyanın fiziki xəritəsi. Relyefi formalaşdıran xarici proseslər (ekzogen proseslər). Onların növləri və relyefə təsiri. Dağlar, onların mənşəyi, növləri.

Tarix

Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Səlcuq sarayından  müstəqil  hakimiyyətə. Eldənizlər dövləti. İntibah mədəniyyəti. Monqollar Azərbaycanda. Monqolların üçüncü yürüşündə yaranmış dövlət. Azərbaycan uğrunda mübarizə. Şəki hakimliyi. Çingiz xan və onun davamçıları. Konstantinopol İstanbul oldu. Teymur imperatorluğu. Frank imperiyası-müasir Avropa dövlətlərinin sələfi. Dünyanın ən uzun ömürlü imperiyası

X sinif
Riyaziyyat

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Dörbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Təkrar

Coğrafiya

Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxurlar və onların təsnifatı. Yerin daxili prosesləri (endogen proseslər). Vulkan, zəlzələ və qeyzerlərin yaranması.

Zəlzələ zamanı davranma qaydaları. Geotermik pillə və geotermik qradiyent anlayışı və onlara aid məsələ həlli. Litosfer tavaları. Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri (divergent və konvergent proseslər).

Qədim quru və su sahəsi. Yerin müasir şaqüli və üfüqi hərəkət sahələri. Relyef nədir? Dünyanın fiziki xəritəsi.

Relyefi formalaşdıran xarici proseslər (ekzogen proseslər). Onların növləri və relyefə təsiri. Dağlar, onların mənşəyi, növləri.

Tarix

Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. Hindistan. Osmanlı dövlətinin yaranması.

XI sinif
Riyaziyyat

Düzbucaqlılar. Bərabərsizliklər. Silsilələr

Coğrafiya

Azərbaycanda günəş radiasiyası, günəşli günlərin sayı  və havanın temperaturu. Azərbaycana təsir göstərən hava kütlələri və yağıntıların paylanması. Azərbaycanda formalaşan iqlim tipləri. Avropanın iqlimi. Asiyanın iqlimi. Şimali Amerikanın iqlimi

Cənubi Amerikanın iqlimi. Afrikanın iqlimi. Avstraliyanın iqlimi. Antraktidanın iqlimi

Hidrosfer – yerin su təbəqəsi. Dünya okeanının yaranması. Okeanların öyrənilməsi. Okean suyunun fiziki-kimyəvi xassələri

Dünya okeanında suyun dinamikası. Dünya okeanının sərvətləri. Dünya okeanının hissələri. Dəniz, körfəz, boğazlar. Dünya okeanında quru sahələri. Dünya okeanından istifadə. Çaylar. Göllər.  Azərbaycanın gölləri. Buzlaqlar. Bataqlıqlar. Yeraltı sular. Azərbaycanın yeraltı suları və buzlaqları. Azərbaycanın çayları. Çayların qidalanması və su rejimi. Su anbarları və kanalları. Azərbaycanın su anbarları və kanalları

Tarix

Təkrar. Ağqoyunlu dövləti, Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində, Şəki hakimliyi. XIII-XIV əsrin memarlığı. Səfəvi dövləti XVI-XVII ərsdə. Azərbaycan XIX əsrin II yarısı. Rus-Osmanlı müharibəsi XVIII əsrdə. İngiltərə, Fransa. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. Reformasiya, XVII-XVIII əsrlərdə İngiltərə, ABŞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III BLOK
IX sinif
Azərbaycan dili

Əvəzlik. Əvəzliyin əsas nitq hissələrinin yerində işlənməsi. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin məna növləri. Şəxs əvəzliyinin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin morfoloji təhlili.

Zərf. Zərfin hərəkətlə bağlı olması. Zərfin quruluşca növləri, Mürəkkəb zərflərin yazılışı. Zərfin məna növləri. Zərfin sifət, say və s. digər nitq hissələrindən fərqlənməsi. Zərfin cümlədə rolu. Zərfin Morfoloji təhlili. Feil. Feilin məna növləri, quruluşca növləri, Mürəkkəb feillərin orfoqrafiyası. Feilin qrammatik məna növləri. Təsdiq və inkar feillər.

Tarix

Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Səlcuq sarayından  müstəqil  hakimiyyətə. Eldənizlər dövləti. İntibah mədəniyyəti. Monqollar Azərbaycanda. Monqolların üçüncü yürüşündə yaranmış dövlət. Azərbaycan uğrunda mübarizə. Şəki hakimliyi. Çingiz xan və onun davamçıları. Konstantinopol İstanbul oldu. Teymur imperatorluğu. Frank imperiyası-müasir Avropa dövlətlərinin sələfi. Dünyanın ən uzun ömürlü imperiyası

Ədəbiyyat

Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli, Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin  Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki yoxdu, Pəri).

X sinif
Azərbaycan dili

Əvəzlik. Əvəzliyin əsas nitq hissələrinin yerində işlənməsi. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin məna növləri. Şəxs əvəzliyinin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin morfoloji təhlili

Zərf. Zərfin hərəkətlə bağlı olması. Zərfin quruluşca növləri, Mürəkkəb zərflərin yazılışı. Zərfin məna növləri. Zərfin sifət, say və s. digər nitq hissələrindən fərqlənməsi. Zərfin cümlədə rolu. Zərfin Morfoloji təhlili. Feil. feilin məna növləri, quruluşca növləri, Mürəkkəb feillərin orfoqrafiyası. Feilin qrammatik məna növləri. Təsdiq və inkar feillər. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları-Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri.

Tarix

Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. Hindistan. Osmanlı dövlətinin yaranması.

Ədəbiyyat

Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli, Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin  Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki yoxdu, Pəri).

XI sinif
Azərbaycan dili

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Söz birləşmələri: feili birləşmələr, ismi birləşmələr. Söz birləşmələrinin cümlədə rolu. Tərkiblər. Cümlə. Cümlənin söz və söz birləşmələrindən fərqi.

Tarix

Təkrar. Ağqoyunlu dövləti, Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində, Şəki hakimliyi. XIII-XIV əsrin memarlığı. Səfəvi dövləti XVI-XVII ərsdə. Azərbaycan XIX əsrin II yarısı. Rus-Osmanlı müharibəsi XVIII əsrdə. İngiltərə, Fransa. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. Reformasiya, XVII-XVIII əsrlərdə İngiltərə, ABŞ.

Ədəbiyyat

Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Bədii əsərdə hadisə və surət. Seyid Əzim Şirvani (Qafqaz müsəlmanlarına xitab, Guş qıl) Nəcəf bəy Vəzirov. (Müsibəti-Fəxrəddin). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ. Cəlil Məmmədquluzadə (Qurbanəli bəy. Anamın kitabı). Mirzə Ələkbər Sabir (Əkinçi. Neylərdin, ilahi). Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. (Bomba).

 

 

 

 

 

 

IV BLOK
IX sinif
Biologiya

Ali toxumlu bitkilər – Örtülütoxumlular (Xaççiçəklilər, Gülçiçəklilər, Paxlalılar, Badımcançiçəklilər)

Ali toxumlu bitkilər (Mürəkkəbçiçəklilər, taxıllar, zanbaq fəsilələri). Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr

Birhüceyrəli  heyvanlar  yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular.

Kimya

turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

Fizika

İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Mexaniki rəqslər və dalğalar.

X sinif
Biologiya

Ali toxumlu bitkilər – Örtülütoxumlular (Xaççiçəklilər, Gülçiçəklilər, Paxlalılar, Badımcançiçəklilər). Ali toxumlu bitkilər (Mürəkkəbçiçəklilər, taxıllar, zanbaq fəsilələri). Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəli  heyvanlar  yarımaləmi. Yasdı qurdlar, Sap qurdlar, Həlqəvi qurdlar.

Kimya

Oksidlər. Əsaslar. turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.  Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz

Fizika

Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.

XI sinif
Biologiya

Yer  üzərində həyatın əmələ gəlməsi. Makrotəkamül, İnsanın  təkamülü. Ekologiya, Biosfer. Mikrobiologiya. Təkrar.

Kimya

Ümumi təkrar. Alkanlar: alınması və xassələri. Tsikloalkanlar: alınması və xassələri. Alkenlər: alınması və xassələri. Alkadienlər: alınması və xassələri. Alkinlər: alınması və xassələri. Aromatik karbohidrogenlər: alınması və xassələri. Spirtlər, fenollar və sadə efirlər.

Fizika

MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

 

I БЛОК
IX класс
Математика

Разделение многочлена на множители. Квадратные корни. Четырёхугольники. Многоугольники. Повторение.

Физика

Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. Механические колебания и волны.

Химия

Кислоты. Соли. Окислительно-восстановительные реакции. Растворы и способы определения их концентрации.

X класс
Математика

Разделение многочлена на множители. Квадратные корни. Четырёхугольники. Многоугольники. Повторение.

Физика

Механическая работа. Мощность. Аэро-гидростатика. Аэро-гидродинамика. Основы МКТ. Идеальный газ.

Химия

Оксиды. Основания. Кислоты. Окислительно-восстановительные реакции. Растворы и способы определения их концентрации. Электролитическая диссоциация. Ионообменные реакции. Гидролиз.

XI класс
Математика

Прямоугольники. Неравенства. Прогрессии

Физика

Основы МКТ. Идеальный газ. Основы термодинамики. Насыщенный и не насыщенный пар. Свойства твёрдых тел и жидкостей.

Химия

Общее повторение.Алканы:получение и свойства. Циклоалканы: получение и свойства. Алкены: получение и свойства. Алкадиены: получение и свойства. Алкины: получение и свойства. Ароматические углеводороды: получение и свойства. Спирты, фенолы и простые эфиры .

 

 

 

 

 

II БЛОК
IX класс
Математика

Разделение многочлена на множители. Квадратные корни. Четырёхугольники. Многоугольники. Повторение.

География

Литосфера-твердая оболочка земли. Внутреннее строение земли. Горные породы формирующие земную кору и их классификация. Внутренние процессы Земли (эндогенные процессы) Образование вулканов, землетрясений и гейзеров. Правила поведения при землетрясении. Геотермическая ступень и понятие геотермического градиента и решения задач по ним. Литосферные плиты. Результаты движений литосферных плит. (Дивергентные и конвергентные процессы). Древняя площадь суши и воды. Современные вертикальные и горизонтальные площади движения земли. Что такое рельф?Физическая карта мира.

Внешние процессы формирующие рельеф (экзогенные процессы). Их виды и действия на рельеф. Горы, их происхождение, виды.

История

Огузо-Сельджукские потоки. Завершение процесса формирования народа. Чингиз хан и его последователи. С Сельджукского сарая на независимое правление. Культура возрождения. Константинополь стал Стамбулом. Монголы в Азербайджане. Тимурское императорство. Государство образовавшееся при третьем походе Монголов. Франкская империя-салиф Европейских государств. Самая долголетняя империя в мире

X класс
Математика

Разделение многочлена на множители. Квадратные корни. Четырёхугольники. Многоугольники. Повторение.

География

Литосфера-твердая оболочка земли. Внутреннее строение земли. Горные породы формирующие земную кору и их классификация. Внутренние процессы Земли (эндогенные процессы) Образование вулканов, землетрясений и гейзеров. Правила поведения при землетрясении. Геотермическая ступень и понятие геотермического градиента и решения задач по ним. Литосферные плиты. Результаты движений литосферных плит. (Дивергентные и конвергентные процессы). Древняя площадь суши и воды. Современные вертикальные и горизонтальные площади движения земли. Что такое рельф? Физическая карта мира.

Внешние процессы формирующие рельеф (экзогенные процессы). Их виды и действия на рельеф. Горы, их происхождение, виды.

История

Саджиды, Салариды и Раввадиды. Государство Шеддадидов. Тбилисский мусульманский эмират.Социально экономическая жизнь в

раннем средневековье. Культура. Великая Монгольская империя. Золотая орда.Государство Тимуридов. Индия.

XI класс
Математика

Прямоугольники. Неравенства. Прогрессии

География

Солнечная радиация, число солнечных дней и температура воздуха в Азербайджане. Воздушные массы и распределение дождей влияющих на Азербайджан. Типы климата формирующиеся в Азербайджане. Климат Европы. Климт Азии. Климат Северной Америки.

Климат Южной Америки. Климат Африки . Климат Австралии. Климат Антарктиды.

Гидросфера-водная оболочка Земли. Образование мирового океана. Изучение мирового океана. Физико-химические свойства океанных вод. Динамика воды в мировом океане. Богатства мирового океана. Части мирового океана. Море,залив,проливы. Площади суши мирового океана. Пользование мировым океаном. Реки. Озера. Озера Азербайджана. Ледники. Впадины.Подводные воды. Подводные воды и ледники Азербайджана. Реки Азербайджана. Питание рек и водный режим. Водные анбары и каналы. Водные анбары и каналы Азербайджана.

История

Повторение. Государство Аккоюнлу. Государство Ширваншахов в конце XIV начеле XV веков. Шекинское правление. Архитектура XIII-XIV веков. Англия, Франция. Великие географические открытия и колониальные оккупации. Реформация. Англия, Франция, США в XVII-XVIII веках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III БЛОК
 

IX класс

 

Русский язык

Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола.

Спряжение глагола(I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-(ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных.

Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. 

Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий.

История

Огузо-Сельджукские потоки. Завершение процесса формирования народа. Чингиз хан и его последователи. С Сельджукского сарая на независимое правление. Культура возрождения. Константинополь стал Стамбулом. Монголы в Азербайджане. Тимурское императорство. Государство образовавшееся при третьем походе Монголов. Франкская империя-салиф Европейских государств.  Самая долголетняя империя в мире.

Литература

А.С.Пушкин. “Я помню чудное мгновенье…”, “Пророк”. Повесть “Капитанская дочка”. А.С.Пушкин. Трагедия “Скупой рыцарь”. А.С.Пушкин. Роман в стихах “Евгений Онегин”. “Евгений Онегин” (продолжение). М. Ю.Лермонтов. Творческий путь. Стихотворения “Тучи”, “Парус”, “Я не унижусь пред тобой…”, “Пророк”. М. Ю. Лермонтов. Поэмы “Мцыри”, “Демон”.

X класс
Русский язык

Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола.

Спряжение глагола (I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-(ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных.

Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. 

Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий.

История

Саджиды, Салариды и Раввадиды. Государство Шеддадидов. Тбилисский мусульманский эмират.Социально экономическая жизнь в

раннем средневековье. Культура. Великая Монгольская империя. Золотая орда.Государство Тимуридов. Индия.

Литература

М.Ю.Лермонтов. Творческий путь. Стихотворения “Тучи”, “Парус”, “Я не унижусь пред тобой…”, “ Пророк”. Поэмы “Мцыри”, “Демон”. М.Ю.Лермонтов. Роман “Герой нашего времени”.

XI класс
Русский язык

Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола.

Спряжение глагола(I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-(ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных.

Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Краткие страдательные причастия. 

Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий.

История

Повторение. Государство Сефевидов во второй половине XVII века. Культура в период правления Сефевидов. Государство Сефевидов в первой половине XVIII века. Характеристики срциально-экономического развития Азербайджана. Бои за освобождение азербайджанских земель. Надир шах. Англия, Франция, США, Османы и Россия в XVII-XVIII веках

Литература

М.Ю.Лермонтов. Творческий путь. Стихотворения “Тучи”, “Парус”, “Я не унижусь пред тобой…”, “Пророк”. Поэмы “Мцыри”, “Демон”. М.Ю.Лермонтов. Роман “Герой нашего времени”. Н.В.Гоголь. Творческий путь. Комедия “Ревизор”. Н.В.Гоголь. Поэма “Мёртвые души”. Поэма “Мёртвые души”. (продолжение) И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе “Русский язык”. Рассказ “Бежин луг”.  Ф.М.Достоевский. Творческий путь. Роман “Бедные люди”.Л.Н.Толстой. Творческий путь. Рассказ Люцерн”.

 

 

 

 

 

IV БЛОК
IX класс
Биология

Высшие семенные растения-покрытосеменные (Крестоцветные. Розоцветные. Бобовые. Пасленовые). Высшие семенные растения (Сложноцветные, злаковые, семейство лилейных). Бактерии, грибки, лишайники. Подцарство одноклеточные животные

Химия

Кислоты. Соли. Окислительно-восстановительные реакции. Растворы и способы определения их концентрации.

Физика

Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. Механические колебания и волны.

X класс
Биология

Высшие семенные растения-покрытосеменные (Крестоцветные. Розоцветные. Бобовые. Пасленовые). Высшие семенные растения (Сложноцветные, злаковые, семейство лилейных). Бактерии, грибки, лишайники. Подцарство одноклеточные животные. Плоские черви. Ниточные черви. Кольчатые черви.

Химия

Оксиды. Основания. Кислоты. Окислительно-восстановительные реакции. Растворы и способы определения их концентрации. Электролитическая диссоциация. Ионообменные реакции. Гидролиз.

Физика

Механическая работа. Мощность. Аэро-гидростатика. Аэро-гидродинамика. Основы МКТ. Идеальный газ.

XI класс
Биология

Возникновение жизни на земной поверхности. Макроэволюция. Эволюция человека. Экология. Биосфера. Микробиология. Повторение.

Химия

Общее повторение.Алканы:получение и свойства. Циклоалканы: получение и свойства. Алкены: получение и свойства. Алкадиены: получение и свойства. Алкины: получение и свойства. Ароматические углеводороды: получение и свойства. Спирты, фенолы и простые эфиры . Физика

Основы МКТ. Идеальный газ. Основы термодинамики. Насыщенный и не насыщенный пар. Свойства твёрдых тел и жидкостей.