MQT 2 MÖVZULARI – 08 NOYABR

Student filling out answers to a test with a pencil.

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

1. Fonetika.

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim

X sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim

XI sinif və Məzun

1. Fonetika.

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

1. Təkrar

2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

3. “Dədə-Qorqud” eposu

4. N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı

X sinif

1. Təkrar

2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

3. “Dədə-Qorqud” eposu

4. N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı

XI sinif və Məzun

1. Təkrar

2. İ.Nəsiminin həyat və yaradıcılığı

3. Ş.İ.Xətayinin həyat və yaradıcılığı

4. M.Füzulinin həyat və yaradıcılığı

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX sinif

1. Natural  ədədlər

2. Adi  kəsrlər

3. Faiz.Nisbət. Tənasüb

4.  Həndəsənin  əsas  anlayışları

5. Üçbucaqlar

X  sinif

1. Natural  ədədlər

2. Adi  kəsrlər

3. Faiz.Nisbət. Tənasüb

4. Həndəsənin  əsas  anlayışları

5. Üçbucaqlar

XI   sinif və Məzun

1. Natural  ədədlər

2. Adi  kəsrlər

3. Faiz.Nisbət. Tənasüb

4. Həqiqi ədədlər

5.  Tam  cəbri  ifadələr

6. Çoxhədlinin   vuruqlara  ayrılması

7. Həndəsənin  əsas  anlayışları

8. Üçbucaqlar

TARİX

 IX  sinif  II  qrup                                              

İbtidai  İcma  qurluşu, İlk tayfa birlikləri, Manna dövləti və İskit padşahlığı. Atropatena, Albaniya. Azərbaycan Sasani dövründə.

IX   sinif  III  qrup

İbtidai  İcma  qurluşu, Manna dövləti. Atropatena , Albaniya. Azərbaycan Sasani dövründə. Roma. Çin, Qərbi Hun , Ağ Hun dövlətləri.

X  sinif  II  qrup                                              

İbtidai  İcma  qurluşu,İlk tayfa birlikləri,Manna dövləti və İskit padşahlığı, Atropatena dövləti,Albaniya. Azərbaycan Sasani dövründə.

X   sinif  III  qrup

İbtidai  İcma  qurluşu,İlk tayfa birlikləri, Manna dövləti.İskit padşahlığı,Atropatena dövləti. Hindistan, Yunanıstan,Roma.Çin,Ağ Hun,Qərbi Hun dövlətləri.

XI  Sinif  və Məzun  II  qrup                                              

İbtidai  İcma  qurluşu, İlk tayfa birlikləri, Manna dövləti və İskit padşahlığı, Atropatena və Albaniya dövlətləri.Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.Azərbaycan  XX əsrin 20-30-cu illərində.

XI   Sinif və Məzun  III  qrup

İbtidai  İcma  qurluşu, İlk tayfa birlikləri, Manna dövləti. İskit padşahlığı, Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Misir,Yunanıstan,Roma, Çin,Ağ Hun,Qərbi Hun, Göytürk,Xəzər dövlətləri  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Azərbaycan XX əsrin 20-30-cu illərində.

COĞRAFİYA

IX sinif

1. Plan və Xəritə

2. Litosfer

X sinif
1. Plan və Xəritə

2. Litosfer

XI sinif və Məzun

1. Plan və Xəritə

2. Litosfer

3. Atmosfer ilkin anlayışlar 

FİZİKA

IX sinif

1. Nyuton qanunları.

2. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi

3. Təkrar mövzular.

X sinif

1. Nyuton qanunları.

2. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi

3. Təkrar mövzular.                                                 

XI sinif və  Məzun

1. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi

2. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi

3. Statikanın əsasları.

4. Təkrar mövzular.

KİMYA

IX sinif

1. Saf maddələr və qarışıqlar.

2. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

3. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

4. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

5. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

6. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi.

7. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

8. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

X sinif

1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

2. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

3. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

4. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

5. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.

6. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

7. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

8. Oksidlər.

XI sinif və Məzun

1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi

3. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.

4. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti

7. Oksidlər. Əsaslar.

8. turşular. Duzlar

BİOLOGİYA

IX sinif

1. Çiçəkli bitkilərdə mayalanma. Meyvə və toxumların əmələ gəlməsi. Toxum

2. Bitki və ətraf mühit. İkiləpəlilər sinfi

3. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar fəsiləsi. Zanbaq fəsiləsi

4. Kənd təsərrüfatı bitkiləri. Yosunlar

5. Mamırlar. Qıjıkimilər. Çılpaqtoxumlular. Çılpaqtoxumluların çoxalması

X sinif

1. Bitki və ətraf mühit

2. Bitkilərin təsnifatı. İkiləpəlilər sinfi

3. Birləpəlilər sinfi. Kənd təsərrüfatı bitkiləri

4. Bitkilərin əsas qrupları

5. Bitki aləminin inkişafı. Bakteriya

XI sinif və Məzun

1. Genetika

2. Seleksiya

3. Mikrotəkamül‏

İNGİLİS DİLİ

IX sinif

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

X sinif

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun (Personal, Possessive, Reflexive,Reciprocal, Demonstrative)

XI sinif və Məzun

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun (Personal, Possessive, Reflexive,Reciprocal, Demonstrative, İnterrogative, Relative, Conjunctive)

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

1.Фонетика. Буквы и звуки. Орфография.

2.Лексикология. Антонимы. Синонимы. Фразеологизмы. Пословицы.

3.Морфология. Имя существительное.

4.Диалог. Работа над текстом. Перевод.

RUSDİLİ (Rus bölməsi)

Фонетика и графика.

Орфография.

Орфоэпия.

Лексикология.

Понятие о лексике. Способы толкования лексического значения слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие и новые слова. Общеупотребительные слова. Необщеупотребительные слова: профессиональные и диалектныеслова.

ƏDƏBİYYAT (Rus bölməsi)

Классицизм. Сентиментализм. Романтизм.

«Слово о полку Игореве»

М.В.Ломоносов

Д.И.Фонвизин

Н.М.Карамзин

А.Н.Радищев

Г.Р.Державин

«Китаби Деде Коркут»

«Кёроглу»

Низами Гянджеви

М.Физули

Молла Вели Видади

Молла Панах Вагиф

М.Ш.Вазех

В.А.Жуковский