MQT-2 MÖVZULARI – 13 NOYABR

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

1.Fonetika

2.Leksika

 

X sinif

1.Fonetika

2.Leksika

3.Söz yaradıcılığı

 

XI sinif və Məzun

1.Fonetika

2.Leksika

3.Söz yaradıcılığı

4.İsim

 

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

1. Təkrar.

2. X.Şirvani. “Gənclərə nəsihət” .

3. N. Gəncəvi. “Sultan Səncər və qarı”.

4. İ.Nəsimi. “Ağrımaz” .

5. Ş.İ.Xətayi. “Bahariyyə”.

6. M.Füzuli. “Söz”.

7. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Əruz vəzni. Məsnəvi. Qəzəl. Təhkiyə və tərənnüm. Mövzu və ideya.

 

X sinif

1. Təkrar.

2. Qədim dövr  Azərbaycan ədəbiyyatı.

3. “Dədə Qorqud” eposu. Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu.

4. N.Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı.

5. “İsgəndərnamə” əsəri.

6. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Qəzəl,qəsidə,rübai,tuyuq.

 

XI sinif

1. Təkrar.

2. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.

3. İ.Nəsimi.“Yanaram” və “Mən mülki-cahan” qəzəlləri.

4. Ş.Xətayi.“Ayrılır” qəzəli. “Dəhnamə” poeması.

5. M.Füzuli.“Əql yar olsaydı” qəzəli.

6. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Epik növ.Lirik növ.Rübai,tuyuq,qəzəl . Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Süjet və kompozisiya.

 

 

 

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX-X sinif 1-2-3-4-cü qruplar

1. Faiz. Nisbət. Tənasüb

2. Həqiqi ədədlər

3. Üçbucaqlar

4. Təkrar

 

XI sinif və Məzun 1-2-ci qruplar

1.Həqiqi ədədlər

2. Çoxhədlinin  vuruqlara ayrılması

3. Üçbucaqlar

4. Tam cəbri ifadələr

5. Təkrar

 

XI sinif və Məzun 3-4-cü qruplar

1. Həqiqi ədədlər

2. Çoxhədlinin  vuruqlara ayrılması

3. Üçbucaqlar

4. Tam cəbri ifadələr

5. Təkrar

 

TARİX

IX  sinif  II  qrup                                              

Təkrar. Qədim dövrdə Atropatena və Albaniya dövlətləri.

IX  sinif  III  qrup

Təkrar. Qədim dövrdə Atropatena və Albaniya dövlətləri. Çin,Hindistan və Yunanıstan dövlətləri.

X sinif  II  qrup

Təkrar. Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani hakimiyyəti dövründə.

X sinif  III  qrup

Təkrar. Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani hakimiyyəti dövründə.Yunanıstan və Roma dövlətləri.

XI  sinif və  Məzun  II  qrup

Təkrar. Azərbaycan Sasani və Ərəblərin hakimiyyəti altında.Cənubi Azərbaycan. Azərbaycan SSR 20-30-cu illərdə.

XI  sinif  və  Məzun  III  qrup       

Təkrar. Azərbaycan Sasani və Ərəblərin hakimiyyəti altında.Çin və Türk dövlətləri IV-X əsrlərdə, Ərəb, Slavyan və Bizans dövlətləri. Cənubi Azərbaycan. Azərbaycan SSR 20-30-cu illərdə.

 

COĞRAFİYA

IX-X sinif

                                                                     

1. Plan, xəritə, miqyas, yerin hərəkətləri

2. Horizontal (İzogips)

3. Dərəcə toru

4. Yerin forma və ölçüləri

5. Plan, Xəritə, Qlobus

6. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

7. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması

8. Saat qurşaqları və onlar arasında qurşaq vaxt fərqinin hesablanması

9. Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti

10. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

11. Saat qurşaqları və onlar arasında qurşaq vaxt fərqinin hesablanması

12. Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti

13. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

14. Yerin əmələ gəlməsi və inkişafı

15. Yerin geoloji inkişafı

16. Yerin daxili quruluşu

17. Vulkanizm və Zəlzələlər

18. Geosinklinal və Platformalar

19. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri

20. Yer səthinin relyefi, dağlar və düzənliklər

21. Ekzogen mənşəli relief formaları

22. Yer qabığını təşkil edən süxurlar

 

XI sinif və Məzun

 

1. Plan, xəritə, miqyas, yerin hərəkətləri

2. Horizontal (İzogips)

3. Dərəcə toru

4. Yerin forma və ölçüləri

5. Plan, Xəritə, Qlobus

6. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

7. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması

8. Saat qurşaqları və onlar arasında qurşaq vaxt fərqinin hesablanması

9. Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti

10. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

11. Saat qurşaqları və onlar arasında qurşaq vaxt fərqinin hesablanması

12. Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti

13. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

14. Yerin əmələ gəlməsi və inkişafı

15. Yerin geoloji inkişafı

16. Yerin daxili quruluşu

17. Vulkanizm və Zəlzələlər

18. Geosinklinal və Platformalar

19. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri

20. Yer səthinin relyefi, dağlar və düzənliklər

21. Ekzogen mənşəli relief formaları

22. Yer qabığını təşkil edən süxurlar

23. Atmosferin qatları. Atmosferin əhəmiyyəti

24. Havanın temperaturu. İstilik qurşaqları. Atmosfer təzyiqi

25. hava kütlələri. Küləklər. Siklon və antisiklon

26. Atmosfer cəbhələri. Atmosferdə su. Atmosfer yağıntıları.

27. Hava və iqlim. İqlim qurşaqları

 

FİZİKA

IX sinif

 

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət:

1. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dönmə bucağı.

2. Çevrə üzrə hərəkətdə yol və yerdəyişmə.

3. Xətti sürət, bucaq sürəti və vahidləri.

4. Dövretmə tezliyi, periodu və vahidləri.

5. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə təcil (mərkəzəqaçma təcili).

Təkrar mövzular

 

 

Nyuton qanunları:

1. Nyutonun birinci qanunu. İnersial hesablama sistemi. Qalileyin nisbilik prinsipi.

2. Ətalətlilik. Cismin kütləsi və maddənin sıxlığı. Cismin kütləsinin ölçülməsi. Cismin həcminin ölçülməsi. Menzurka (ölçü silindri). Qollu tərəzi. Maddənin sıxlığının ölçülməsi. Kütlə, həcm və sıxlıq vahidləri.

3. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Qüvvənin proyeksiyaları. Qüvvələrin toplanması.

4. Nyutonun ikinci qanunu. Qüvvə vahidi.

5. Nyutonun üçüncü qanunu.

Təkrar mövzular.

 

 

X sinif

 

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət:

1. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dönmə bucağı.

2. Çevrə üzrə hərəkətdə yol və yerdəyişmə.

3. Xətti sürət, bucaq sürəti və vahidləri.

4. Dövretmə tezliyi, periodu və vahidləri.

5. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə təcil (mərkəzəqaçma təcili).

Təkrar mövzular

 

 

Nyuton qanunları:

1. Nyutonun birinci qanunu. İnersial hesablama sistemi. Qalileyin nisbilik prinsipi.

2. Ətalətlilik. Cismin kütləsi və maddənin sıxlığı. Cismin kütləsinin ölçülməsi. Cismin həcminin ölçülməsi. Menzurka (ölçü silindri). Qollu tərəzi. Maddənin sıxlığının ölçülməsi. Kütlə, həcm və sıxlıq vahidləri.

3. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Qüvvənin proyeksiyaları. Qüvvələrin toplanması.

4. Nyutonun ikinci qanunu. Qüvvə vahidi.

5. Nyutonun üçüncü qanunu.

Təkrar mövzular.

 

XI sinif və Məzun

 

Nyuton qanunları:

1. Nyutonun birinci qanunu. İnersial hesablama sistemi. Qalileyin nisbilik prinsipi.

2. Ətalətlilik. Cismin kütləsi və maddənin sıxlığı. Cismin kütləsinin ölçülməsi. Cismin həcminin ölçülməsi. Menzurka (ölçü silindri). Qollu tərəzi. Maddənin sıxlığının ölçülməsi. Kütlə, həcm və sıxlıq vahidləri.

3. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə. Qüvvənin proyeksiyaları. Qüvvələrin toplanması.

4. Nyutonun ikinci qanunu. Qüvvə vahidi.

5. Nyutonun üçüncü qanunu.

 

Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi:

1. Qravitasiya sahəsi. Qravitasiya qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti və onun fiziki mahiyyəti.

2. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq mərkəzi. Cisimlərin sərbəst düşməsi. Sər-bəstdüşmə təcili. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi-nin hündürlükdən və coğrafi en dairəsindən asılılığı.

3. Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə yüklənmə.

4. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət ( şaquli yuxarı, şaquli aşağı, üfüqi və üfüqə bucaq altında atılmış cismin hərəkəti).

5. Yerin süni peykləri. Süni peyklərin dövretmə periodu. Birinci kosmik sürət

                                                  

Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi:

1. Bərk cisimlərin deformasiyası və onun növləri. Elastiki deformasiyalar. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu. Sərtlik əmsalı və vahidi.

2. Qüvvənin ölçülməsi. Dinamometr.

3. Elastiklik qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət.

4. Sürtünmə qüvvəsi. Sükunət və sürüşmə sürtünmə qüvvəsi. Sürüşmə sürtünmə əmsalı.

5. Sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət. Tormoz müddəti və tormoz yolu.

6. Bir neçə qüvvənin təsiri ilə hərəkət. Mail müstəvidə cismin hərəkəti.

Təkrar mövzular.

 

KİMYA

IX sinif

1.Saf maddələr və qarışıqlar.

2.Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

3.Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

4.Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

5.Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

6.Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəslərin tipləri.

7.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

 

X sinif

1.Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

2.Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi.Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

3.Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

4.Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

5.Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərintipləri.

6.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

7.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

 

XI sinif və Məzun

1.Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. 2.Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvireaksiyalarıntərtibolunması

3.Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi

4.Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsintipləri.

5.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.

6.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

7.Kimyəvireaksiyalarınsürəti. Kimyəvitarazlıq.Tarazlıq sabiti

 

BİOLOGİYA

 

IX sinif

 

1.Bitkilərin generativ orqanları

2.Canlılarda hərəkət,dayaq, qidalanma və tənəffüs

3.ORQANİZMLƏRDƏ MADDƏLƏRİN DAŞINMASI.İFRAZAT,ÇOXALMA VƏ İNKİŞAF

4.Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri

5.Canlılar aləminin müxtəlifliyi və onun öyrənilməsi

6.İbtidai və ali sporlu bitkilər

7.Ali toxumlu bitkilər

8.Təkrar  mövzular

 

X sinif

1.Bitkilərin təsnifatı. İkiləpəlilər sinfi

2.Birləpəlilər sinfi. Kənd təsərrüfatı bitkiləri

3.Bitkilərin əsas qrupları.

4.Təkrar mövzular.

 

XI sinif və Məzun

1.Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. Hüceyrənin bölünmə üsulları. Cinsiyyətsiz və cinsiyyətli çoxalma.Mayalanma, Partenogenez. Embrional və postembrional inkişaf.

2. Genetikanın əsasları. Mendelin qanunları. İlişikli irsilik. Cinsiyyətin genetikası. Genlərin qarşılıqlı təsiri. İnsan genetikası. İrsiyyətin öyrənilmə üsulları.

3.Dəyişkənliyin qanunauyğunluqları. İrsi və qeyri-irsi dəyişkənlik. Sitoplazmatik irsiyyət. Genetika və təkamül nəzəriyyəsi. Populyasiyanın genetikası.

4. Seleksiyanın əsasları. Seleksiyanın metodları. Biotexnologiya

5. Təkrar mövzular.

 

İNGİLİS DİLİ

IX sinif

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

 

X sinif

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun (personal,possessive, reflexive,reciprocal,demonstrative)

 

XI sinif və Məzun

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun

 

 

 

 

 

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

 

1.Фонетика.Буквы и звуки.

2.Лексикология.Прямое и переносное значение слова.

3.Синонимы.Антонимы.Омонимы.

4.Фразеологизмы.

5.Пословицы и поговорки.

6.Морфология. Части речи .Имя существительное.Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.

7.Род имён существительных .Существительные на  -мя.

8.Число имён существительных.Существительные имеющие форму только единственного числа и множественного числа.

9.Склонение имён существительных.Разносклоняемые и особосклоняемые существительные.

Несклоняемые существительные.

RUS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT (Rus bölməsi üçün)

Темы для ТТО 2 по русскому языку.

1. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
2. Лексикология.
3. Фразеология. Этимология. Лексикография.
4. Имя существительное.
5. Имя прилагательное.

Темы для ТТО 2 по литературе.

1. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм.
2. Литературное произведение как единое целое.
3. Жанры восточной поэзии
4. Идейно-художественное значение литературы. Гуманизм. Народность. Психологизм. Традиции. Новаторство. Историзм.
5. Литература XII-XVIIIвека.
6. В.А.Жуковский «Светлана».
7. «Китаби Деде Коркут».
8. «Кёроглу».
9. Низами Гянджеви.
10. Мухаммед Физули.
11. Молла Вели Видади.
12. Молла Панах Вагиф.