MQT 3 mövzular

I BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Funksiya və qrafiklər. Ehtimal nəzəriyyəsi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu

Fizika

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Mexaniki rəqslər və dalğalar. Mexaniki rəqslər və dalğalar. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. Termodinamikanın əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

Kimya

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Vektorlar. Koordinat metodu.

Fizika

Daxili enerji. Termodinamikada iş.İstilikvermenin növləri.İstilik miqdarı. Termodinamikanın 1-ci qanunu və müxtəlif proseslərə tətbiqi. İstilik mühərrikləri. Buxarlanma və kondensasiya. Doyan və doymayan buxar. Qaynama.Bohran temperaturu Mütləq və nisbi rütubət, Şeh nöqtəsi. Mayelərin səthi gərilmə qüvvəsi. İslatma hadisəsi. Kapilyarliq hadisəsi.Berk cisimlər. Kristal və amorf cisimlər. Huk qanunu. Ərimə və bərkimə.

Kimya

Ümumi təkrar. Hidrogen ,oksigen,su. Halogenlər. Kükürd və birləşmələri .Sulfat turşusu. Azot və birləşmələri.Nitrat turşusu. Fosfor və birləşmələri

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Funksiya və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Loqarifmik funksiyalar. Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklər. Törəmə və tətbiqləri. Limit. Kompleks ədədlər. Birləşmələr nəzəriyyəsi. Ehtimal nəzəriyyəsi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu. Çoxüzlülər. Fırlanma cisimləri.

Fizika

Daxili enerji. Termodinamikada iş.İstilikvermenin növləri.İstilik miqdarı. Termodinamikanın 1-ci qanunu və müxtəlif proseslərə tətbiqi. İstilik mühərrikləri. Buxarlanma və kondensasiya. Doyan və doymayan buxar. Qaynama.Bohran temperaturu Mütləq və nisbi rütubət, Şeh nöqtəsi. Mayelərin səthi gərilmə qüvvəsi. İslatma hadisəsi. Kapilyarliq hadisəsi.Berk cisimlər. Kristal və amorf cisimlər. Huk qanunu. Ərimə və bərkimə.

Kimya

Ümumi təkrar. Hidrogen ,oksigen,su. Halogenlər. Kükürd və birləşmələri .Sulfat turşusu. Azot və birləşmələri.Nitrat turşusu. Fosfor və birləşmələri. Karbon və birləşmələri

 

II BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Funksiya və qrafiklər. Ehtimal nəzəriyyəsi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri. Yer Günəş sistemində. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Yer səthinə düşən Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin öz oxu  ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzlərinin yaranması. Saat qurşağının yaranması. Yerli və Qurşaq vaxtı. Saat qurşaqlarına aid məsələ həllərinin hesablanması.  Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Azərbaycan Respublikasının relyefi. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları. Materik və qitələrin relyefi: Avropanın relyefi. Asiyanın relyefi. Şimali Amerikanın relyefi. Cənubi Amerikanın relyefi. Afrikanın relyefi. Avstraliyanın relyefi. Atmosfer – Yerin hava təbəqəsi.

Tarix

*MQT-1, MQT-2 mövzuları təkrar.

*Azərbaycan tarixi-XIII-XIV əsrlərdə mədəniyyətin inkişafı, Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti Uzun Həsən. Ərdəbil hakimliyi, XV əsr ictimai-siyasi iqtisadi vəziyyət. Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin başlanması. XV-XVI əsr Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycan ərazisinin Osmanlı tərəfindən işğalı, I Şah Abbasın islahatları, Cəlalilər hərəkatı, XVI əsrin II yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-ictimai və iqtisadi həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində. XVII əsr Azərbaycan mədəniyyəti. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət.

*Ümumi tarix– Xaç yürüşləri. Xristian kilsəsinin Avropada müsəlmanlara qarşı Xaç yürüşü.Yüzillik müharibə ( Fransa), Dumanlı Albion orta əsrlərdə( İngiltərə). Kilsənin yolları necə ayrıldı ( Reformasiya hərəkatı). Avropalılar sərvət axtarışında. Osmanlı imperiyası XVII- XVIII əsrlərdə, İngiltərə XVII-XVIII, ABŞ XVII-XVIII əsrlərdə. Rusiya ( I Pyotr, II Yekaterina ). Şimali Qafqaz-Şeyx Mənsur ( Müridizm ).

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Vektorlar. Koordinat metodu.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru.  Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yek kürəsinin kartoqrafik təsviri. Yer Günəş sistemində. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Yer səthinə düşən Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin öz oxu  ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzlərinin yaranması. Saat qurşağının yaranması. Yerli və Qurşaq vaxtı. Saat qurşaqlarına aid məsələ həllərinin hesablanması.  Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi.  Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycan Respublikasının relyefi, endogen və ekzogen relyef formaları. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları və onların geoloji quruluşla əlaqəsi. Materik və qitələrin relyefi: Avropanın relyefi. Asiyanın relyefi. Şimali Amerikanın relyefi. Cənubi Amerikanın relyefi. Afrikanın relyefi. Avstraliyanın relyefi.

Atmosfer – Yerin hava təbəqəsi. Azərbaycan Respublikasının iqlimi (Günəş radiasiyası, günəşli günlərin sayı, təsir göstərən hava kütlələri). Azərbaycanın iqlim tipləri. Azərbaycanda rütubətin və yağıntıların paylanması.

Tarix

*MQT-1, MQT-2 mövzuları təkrar.

*Azərbaycan Tarixi

( Azərbaycan və Səlcuqlar, Atabəylər dövləti, Şirvanşahlar 11-14 əsrlərdə, İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə, Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində, Azərbaycan Cəlairilərin və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə, Qaraqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövləti)

*Ümumi Tarix (Səlib yürüşləri, İspaniya, Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması, Avropada Reformasiya, Böyük Coğrafi kəşflər müstəmləkə işğalları, İngiltərə 17-18 əsrlər, ABŞ 17-18, əsrlər, Rusiya : I Pyotr, II Yekaterina, I Pavel,  Şimali Qafqaz-Şeyx Mənsur, Osmanlı dövləti 17-18 əsrlər, Osmanlı dövləti XIX-XX əsr )

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Çoxluqlar. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər, həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr. Funksiya və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Loqarifmik funksiyalar. Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklər. Törəmə və tətbiqləri. Limit. Kompleks ədədlər. Birləşmələr nəzəriyyəsi. Ehtimal nəzəriyyəsi. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət. Oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu. Çoxüzlülər. Fırlanma cisimləri.

Coğrafiya

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar. Yer Günəş sistemində. Səma cisimləri.  Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Yer səthinə düşən Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin öz oxu  ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzlərinin yaranması. Saat qurşağının yaranması. Yerli və Qurşaq vaxtı. Saat qurşaqlarına aid məsələ həllərinin hesablanması. Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi.  Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycan Respublikasının relyefi, endogen və ekzogen relyef formaları. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları və onların geoloji quruluşla əlaqəsi. Materik və qitələrin relyefi: Avropanın relyefi. Asiyanın relyefi. Şimali Amerikanın relyefi. Cənubi Amerikanın relyefi. Afrikanın relyefi. Avstraliyanın relyefi. Atmosfer – Yerin hava təbəqəsi. Azərbaycan Respublikasının iqlimi (Günəş radiasiyası, günəşli günlərin sayı, təsir göstərən hava kütlələri). Azərbaycanın iqlim tipləri. Azərbaycanda rütubətin və yağıntıların paylanması. Materiklərin və qitələrin iqlimi: Avropa, Asiya qitələrinin iqlimi. Şimali Amerika, Cənubi Amerika materiklərinin iqlimi, Afrika, Avstraliya qitələrinin iqlimi. Hidrosfer – Yerin su təbəqəsi. Azərbaycan Respublikasının çayları, gölləri, buzlaqları,  su anbarları, kanalları və onların ekoloji vəziyyəti.Xəzər dənizi. Materik və qitələrin daxili suları: Avropa, Asiya, Afrikanın daxili suları Cənubi Amerika, Şimal Amerika, Avstraliya materiklərinin daxili suları. Dünya okeanından istifadə Biosfer – Yer kürəsinin canlı təbəqəsi. Təbiət və insan. Azərbaycan Respublikasının landşaftı, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmi. Amazon meşələri əhəmiyyəti və problemləri. Azərbaycanın qoruqları və yasaqlıqları. Azərbaycanın fiziki-coğrafi vilayətləri: Böyük Qafqaz. Kür dağarası çökəkliyi vilayəti, Kiçik Qafqaz vilayəti, Lənkəran və Orta Araz (Naxçıvan) vilayəti. Şimal materiklərinin bioehtiyatları və ölkələrin iqtisadi inkişafında onların rolu. Cənub materiklərinin bioehtiyatlarından istifadənin xüsusiyyətləri. Qədim və müasir sivilizasiyalar. Dünya ölkələri. Dünyanın siyasi xəritəsi. Ölkələrin geosiyasi mövqeyi. Türk Dünyası ölkələri. Dövlətlərin idarə edilmə formaları. Dövlətlərin inzibati ərazi bölgüsü. Ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə təsnifatı, inşaf səviyyəsinin müqayisə edilməsi. İnkişaf Etmiş Ölkələr (İEÖ). İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr (İEOÖ). Sivilizasiyaların tarixi-coğrafi inkişafı. Türk dünyasının sivilizasiyalararası əlaqələrdə rolu. Azərbaycanın sivilizasiyalararası mövqeyi. Tarixi-coğrafi regionların müasir vəziyyəti. Müasir dünyanın “iqtisadi gücləri”. Yer kürəsinin mənimsənilməsi. Azərbaycanın türk dünyasında və dünyada geosiyasi mövqeyi. Dünyanın siyasi münaqişə regionları. Dünya əhalisi və təsərrüfatı. Dünya əhalisinin sayı, təbii artımı. Əhali artımının yaratdığı problemlər. Əhalinin məskunlaşma və miqrasiyası.Urbanizasiya, Böyük şəhərlər. Urbanizasiya, Regional fərqlər. Dünya əhalisinin yaş-cins tərkibi. Əmək ehtiyatları. Əhalinin sıxlığı və artıma aid məsələ həlləri

Tarix

Dövlət qurumları, Azərbaycan III-VIII əsrlər, Azərbaycan XV-XVII əsrlər, Azərbaycan XVIII əsrin 20-30-cu illər, Xanlıqlar, AXC, Azərbaycan XX əsrin 20-ci illəri. Cənubi Azərbaycan 1917-1920-ci illərdə. Rusiya-Qacar müharibəsi, Frank dövləti, Böyük Moğol dövləti, Hindistan və Çin XIX əsrdə. I Dünya müharibəsi, Türkiyə Respublikası, II Dünya müharibəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III BLOK
IX sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları – Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri.  Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil.

Tarix

*MQT-1, MQT-2 mövzuları təkrar.

*Azərbaycan tarixi-XIII-XIV əsrlərdə mədəniyyətin inkişafı, Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti Uzun Həsən. Ərdəbil hakimliyi, XV əsr ictimai-siyasi iqtisadi vəziyyət. Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin başlanması. XV-XVI əsr Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycan ərazisinin Osmanlı tərəfindən işğalı, I Şah Abbasın islahatları, Cəlalilər hərəkatı, XVI əsrin II yarısı-XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-ictimai və iqtisadi həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində. XVII əsr Azərbaycan mədəniyyəti. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət.

*Ümumi tarix– Xaç yürüşləri. Xristian kilsəsinin Avropada müsəlmanlara qarşı Xaç yürüşü.Yüzillik müharibə ( Fransa), Dumanlı Albion orta əsrlərdə( İngiltərə). Kilsənin yolları necə ayrıldı ( Reformasiya hərəkatı). Avropalılar sərvət axtarışında. Osmanlı imperiyası XVII- XVIII əsrlərdə, İngiltərə XVII-XVIII, ABŞ XVII-XVIII əsrlərdə. Rusiya ( I Pyotr, II Yekaterina ). Şimali Qafqaz-Şeyx Mənsur ( Müridizm ).

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü) Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət).“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy). Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı) Nizami Gəncəvi (İskəndərnamə). Ədəbi növlər və janrlar . Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi. (Sığmazam). Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Məhəmməd Füzuli (Leyli və Məcnun) Məhəmməd Füzuli (Söz. Məni candan usandırdı) Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli) “Koroğlu” eposu (Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki, yoxdur. Pəri). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ. Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları. Bədii gülüş. 3 Abbasqulu Ağa Bakıxanov. (Hikmətin fəziləti) Qasım bəy Zakir (Durnalar. Badi-səba, mənim dərdi-dilimi). Bədii əsərdə hadisə və surət. Dramatik növ Mirzə Fətəli Axundzadə (Hekayəti-Müsyö Jordan) Mirzə Fətəli Axundzadə (Aldanmış kəvakib). Məzmun və forma. Mövzu və ideya.

X sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları – Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil.

Tarix

*MQT-1, MQT-2 mövzuları təkrar.

*Azərbaycan Tarixi

( Azərbaycan və Səlcuqlar, Atabəylər dövləti, Şirvanşahlar 11-14 əsrlərdə, İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə, Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində, Azərbaycan Cəlairilərin və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə, Qaraqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövləti)

*Ümumi Tarix (Səlib yürüşləri, İspaniya, Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması, Avropada Reformasiya, Böyük Coğrafi kəşflər müstəmləkə işğalları, İngiltərə 17-18 əsrlər, ABŞ 17-18, əsrlər, Rusiya : I Pyotr, II Yekaterina, I Pavel,  Şimali Qafqaz-Şeyx Mənsur, Osmanlı dövləti 17-18 əsrlər, Osmanlı dövləti XIX-XX əsr )

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü) Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət).“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy). Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı) Nizami Gəncəvi (İskəndərnamə). Ədəbi növlər və janrlar . Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi. (Sığmazam). Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Məhəmməd Füzuli (Leyli və Məcnun) Məhəmməd Füzuli (Söz. Məni candan usandırdı) Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli) “Koroğlu” eposu (Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki, yoxdur. Pəri). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ. Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları. Bədii gülüş. 3 Abbasqulu Ağa Bakıxanov. (Hikmətin fəziləti) Qasım bəy Zakir (Durnalar. Badi-səba, mənim dərdi-dilimi). Bədii əsərdə hadisə və surət. Dramatik növ Mirzə Fətəli Axundzadə (Hekayəti-Müsyö Jordan) Mirzə Fətəli Axundzadə (Aldanmış kəvakib). Məzmun və forma. Mövzu və ideya.

XI sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Morfologiya. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Feilin təsriflənməyən formaları. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil. Söz birləşmələri: feili birləşmələr, ismi birləşmələr. Cümlə. Sintaksis. Sintaktik əlaqələr: tabesizlik, uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqələri. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlə üzvləri. Cümlənin həmcins üzvləri, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər, əlavə cümlələr. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə olmayan sözlər: xitab və ara sözlər. Xitab və ara sözlərdə durğu işarələri. Cümlə üzvlərinin təhlili. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə. Söz cümlə

Tarix

Dövlət qurumları, Azərbaycan III-VIII əsrlər, Azərbaycan XV-XVII əsrlər, Azərbaycan XVIII əsrin 20-30-cu illər, Xanlıqlar, AXC, Azərbaycan XX əsrin 20-ci illəri. Cənubi Azərbaycan 1917-1920-ci illərdə. Rusiya-Qacar müharibəsi, Frank dövləti, Böyük Moğol dövləti, Hindistan və Çin XIX əsrdə. I Dünya müharibəsi, Türkiyə Respublikası, II Dünya müharibəsi/

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqi. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı . Nağıllar (Yetim İbrahimin nağılı. Ağıllı uşaq. Mərd və Namərdin nağılı. Şir və Tülkü) Əfsanələr (Ana maral. Xan sarayı. Çahargah ) Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy. Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy). Xaqani Şirvani (Gənclərə nəsihət.). Nizami Gəncəvi (Kərpickəsən kişinin dastanı. Yaralı bir uşağın dastanı. Sultan Səncər və qarı. İskəndərnamə). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi. (Sığmazam) Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Məhəmməd Füzuli (Söz. Məni candan usandırdı. Leyli və Məcnun). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli, Koroğlu ilə Bolu bəy) “Koroğlu” eposu (Həmzənin Qıratı qaçırması). Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii gülüş. Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki, yoxdur. Pəri) Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. II mərhələ. Qasım bəy Zakir (Durnalar, Badi-Səba, mənim dərdi dilimi) Abbasqulu Ağa Bakıxanov. (Hikmətin fəziləti). Mirzə Fətəli Axundov (Hekayəti-Müsyö Jordan) Mirzə Fətəli Axundov (Aldanmış kəvakib). Aşıq Ələsgər (Dağlar. Dağlar). Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Bədii əsərdə hadisə və surət. Seyid Əzim Şirvani (Qafqaz müsəlmanlarına xitab. Guş qıl). Nəcəf bəy Vəzirov (Müsibəti-Fəxrəddin). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ. Cəlil Məmmədquluzadə (Qurbanəli bəy. Anamın kitabı). Mirzə Ələkbər Sabir (Əkinçi. Neylərdin, ilahi). Süleyman Sani Axundov. (Nurəddin) . Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. (Bomba). Məhəmməd Hadi. (Türkün nəğməsi). Hüseyn Cavid (Ana. İblis). Abdulla Şaiq (Köç). Əhməd Cavad (Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan bayrağına. Səsli qız) Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. (Heydərbabaya salam. Türkün dili) Cəfər Cabbarlı. (Ana. Oqtay Eloğlu). Almas İldırım. (Əsir Azərbaycanım). Mikayıl Müşfiq (Həyat sevgisi. Yağış yağarkən). Səməd Vurğun (Ananın öyüdü. Azərbaycan. Vaqif). Mehdi Hüseyn. (Odlu qılınc) Süleyman Rüstəm. (Azərbaycana gəlsin. Təbrizim). Hüseyn Arif (Analar). Rəsul Rza (Çinar ömrü. Qızılgül olmayaydı). Mir Cəlal (Bahar. Açıq kitab). Mirzə İbrahimov (Azad. Gələcək gün). Ənvər Əlibəyli (İlan və Qurbağa). Mirmehdi Seyidzadə (Əqrəb və Çanaqlı bağa). Məzmun və forma. Mövzu və ideya. .

 

 

 

 

 

IV BLOK
IX sinif
Biologiya

Molyuskalar. Buğumayaqlılar. Xordalılar. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir və endokrin sistem.

Kimya

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Fizika

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Mexaniki rəqslər və dalğalar. Mexaniki rəqslər və dalğalar. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları. Termodinamikanın əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

 

X sinif
Biologiya

Molyuskalar. Buğumayaqlılar. Xordalılar. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir və endokrin sistem.

Kimya

Ümumi təkrar. Hidrogen ,oksigen,su. Halogenlər. Kükürd və birləşmələri .Sulfat turşusu. Azot və birləşmələri.Nitrat turşusu. Fosfor və birləşmələri

Fizika

Daxili enerji. Termodinamikada iş.İstilikvermenin növləri.İstilik miqdarı. Termodinamikanın 1-ci qanunu və müxtəlif proseslərə tətbiqi. İstilik mühərrikləri. Buxarlanma və kondensasiya. Doyan və doymayan buxar. Qaynama.Bohran temperaturu Mütləq və nisbi rütubət, Şeh nöqtəsi. Mayelərin səthi gərilmə qüvvəsi. İslatma hadisəsi. Kapilyarliq hadisəsi.Berk cisimlər. Kristal və amorf cisimlər. Huk qanunu. Ərimə və bərkimə.

XI sinif
Biologiya

Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir və endokrin sistem. Sümük və əzələ sistemləri. Qan-damar sistemi. Tənəffüs sistemi. Həzm sistemi və maddələr mübadiləsi. İfrazat sistemi. Cinsiyyət sistemi. Duyğu orqanlarımız. Orqanlar sistemimizi qoruyaq.

Kimya

Ümumi təkrar. Hidrogen ,oksigen,su. Halogenlər. Kükürd və birləşmələri .Sulfat turşusu. Azot və birləşmələri. Nitrat turşusu. Fosfor və birləşmələri. Karbon və birləşmələri

Fizika

Daxili enerji. Termodinamikada iş.İstilikvermenin növləri.İstilik miqdarı. Termodinamikanın 1-ci qanunu və müxtəlif proseslərə tətbiqi. İstilik mühərrikləri. Buxarlanma və kondensasiya. Doyan və doymayan buxar. Qaynama.Bohran temperaturu Mütləq və nisbi rütubət, Şeh nöqtəsi. Mayelərin səthi gərilmə qüvvəsi. İslatma hadisəsi. Kapilyarliq hadisəsi.Berk cisimlər. Kristal və amorf cisimlər. Huk qanunu. Ərimə və bərkimə.