MQT 3 mövzuları – 2021 – Azərbaycan bölməsi

I BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

Kimya

Ümumi təkrar. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.

Kimya

Ümumi təkrar. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Funksiya və qrafiklər

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN əsasları, İdeal qaz qanunları Termodinamikanın əsasları, Doyan doymayan buxar

Kimya

Ümumi təkrar. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz. Alkanlar. Tsikloalkanlar. Alkenlər. Alkadienlər.

 

 

 

II BLOK
IX sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

Coğrafiya

Təkrar. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Qütb gecə və gündüzlərinin yaranması. Saat qurşağının yaranması. Yerli və qurşaq vaxtı. Saat qurşaqlarına aid məsələ həllərinin hesablanması. Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxurlar və onların təsnifatı. Yerin daxili prosesləri (endogen proseslər). Vulkan, zəlzələ və qeyzerlərin yaranması. Zəlzələ zamanı davranma qaydaları. Geotermik pillə və geotermik qradiyent anlayışı və onlara aid məsələ həlli. Litosfer tavaları. Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri (divergent və konvergent proseslər). Qədim quru və su sahəsi. Yerin müasir şaquli və üfüqi hərəkət sahələri. Relyef nədir? Dünyanın fiziki xəritəsi. Relyefi formalaşdıran xarici proseslər (ekzogen proseslər). Onların növləri və relyefə təsiri. Dağlar, onların mənşəyi, növləri

Tarix

Azərbaycan tarixi: Təkrar, Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Şirvaşahalar və Sacilər dövləti, Salalilər dövləti, Şəddadilər və Rəvvadilər dövləti. Slavyanların hücumları, Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi, III-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə Atabəylər və Şirvanşahlar. İntibah mədəniyyəti, Monqolların Azərbaycana I və II yürüşü. Ümumi tarix: Təkrar, Ərəb Xilafəti. Xilafətin parçalanması, Qaraxanlı və Qəznəvilər dövləti. Səlcuq dövləti, Dehli sultanlığı, Monqol və Qızıl Orda dövləti, Osmanlı imperatorluğu XIII-XV əsrlərdə. Teymur imperatorluğu. Moğol imperiyası.

X sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

Coğrafiya

Təkrar. Zəlzələ zamanı davranma qaydaları. Geotermik pillə və geotermik qradiyent anlayışı və onlara aid məsələ həlli. Litosfer tavaları. Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri (divergent və konvergent proseslər). Qırışıq vilayətlər (geosinklinallar) və platformalar. Qədim quru və su sahəsi. Yerin müasir şaqüli və üfüqi hərəkət sahələri. Relyef nədir? Dünyanın fiziki xəritəsi. Relyefi formalaşdıran xarici proseslər (ekzogen proseslər). Onların növləri və relyefə təsiri. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Dağlar, onların mənşəyi, növləri. Düzənliklər. Qurunun düzənlikləri. Okean dibinin relyefi, düzənlikləri və dağları. Təbii sərvətlər və onların relyefə uyğun paylanması, xəritədə ifadə olunduğu şərti işarələr. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycan Respublikasının relyefi, endogen və ekzogen relyef formaları. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları və onların geoloji quruluşla əlaqəsi. Materik və qitələrin relyefi: Avropanın relyefi. Asiyanın relyefi.

Tarix

Azərbaycan tarixi: Təkrar, Slavyanların hücumları, Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi, III-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə Atabəylər və Şirvanşahlar. İntibah mədəniyyəti, Monqolların Azərbaycana I və II yürüşü. Monqolların üçüncü yürüşü, Elxanilər dövləti. Azərbaycan uğrunda mübarizə. Şirvanşahlar və Şəki hakimliyi XIII-XIV əsrlərdə. Ümumi tarix: Təkrar, Səlcuq dövləti, Dehli sultanlığı, Monqol və Qızıl Orda dövləti, Osmanlı imperatorluğu XIII-XV əsrlərdə. Teymur imperatorluğu. Moğol imperiyası. Frank imperiyası. Bizans. Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu.

XI sinif
Riyaziyyat

Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılışı. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Çevrə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Funksiya və qrafiklər

Coğrafiya

Təkrar. İqlim qurşaqları və iqlim tipləri. Azərbaycan Respublikasının iqlimi Azərbaycanda günəş radiasiyası, günəşli günlərin sayı  və havanın temperaturu. Azərbaycana təsir göstərən hava kütlələri və yağıntıların paylanması. Azərbaycanda formalaşan iqlim tipləri. Avropanın iqlimi. Asiyanın iqlimi. Şimali Amerikanın iqlimi Cənubi Amerikanın iqlimi. Afrikanın iqlimi.Avstraliyanın iqlimi. Antraktidanın iqlimi

HİDROSFER – Dünya okeanının yaranması. Okeanların öyrənilməsi. Okean suyunun fiziki-kimyəvi xassələri. Dünya okeanında suyun dinamikası. Dünya okeanının sərvətləri. Dünya okeanının hissələri. Dəniz, körfəz, boğazlar. Dünya okeanında quru sahələri. Dünya okeanından istifadə. Çaylar. Göllər

Tarix

Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində, Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə, Qaraqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövləti, Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində. Şəki hakimliyi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi, XIII–XV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə, Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində, Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı. Böyük Moğol dövləti. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması. Avropada reformasiya. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. İngiltərə XVII-XVIII əsrlərdə, ABŞ-ın yaranması. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar, Milli demokratik hərəkat, Milli Partiya və təşkilatların yaranması, Çarizmin milli qırğın siyasəti. Cənubi Azərbaycan Qacarlar dövlətinin tərkibində, XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti, Kənd təsərrüfatı, Yeni aqrar qanunlar, Məşrutə hərəkatı, Şimali Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində.

 

 

 

 

III BLOK
IX sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf

Tarix

Azərbaycan tarixi: Təkrar, Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Şirvaşahalar və Sacilər dövləti, Salalilər dövləti, Şəddadilər və Rəvvadilər dövləti. Slavyanların hücumları, Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi, III-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə Atabəylər və Şirvanşahlar. İntibah mədəniyyəti, Monqolların Azərbaycana I və II yürüşü. Ümumi tarix: Təkrar, Ərəb Xilafəti. Xilafətin parçalanması, Qaraxanlı və Qəznəvilər dövləti. Səlcuq dövləti, Dehli sultanlığı, Monqol və Qızıl Orda dövləti, Osmanlı imperatorluğu XIII-XV əsrlərdə. Teymur imperatorluğu. Moğol imperiyası.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”). Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”). Nizami Gəncəvi (“İskəndərnamə”). Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”).  Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). 4 Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Məhəmməd Füzuli (Leyli və Məcnun) Məhəmməd Füzuli (Söz. Məni candan usandırdı) Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli). “Koroğlu” eposu (Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki, yoxdur. Pəri). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ.

X sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf

Tarix

Azərbaycan tarixi: Təkrar, Slavyanların hücumları, Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi, III-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Oğuz-səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması. Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə Atabəylər və Şirvanşahlar. İntibah mədəniyyəti, Monqolların Azərbaycana I və II yürüşü. Monqolların üçüncü yürüşü, Elxanilər dövləti. Azərbaycan uğrunda mübarizə. Şirvanşahlar və Şəki hakimliyi XIII-XIV əsrlərdə. Ümumi tarix: Təkrar, Səlcuq dövləti, Dehli sultanlığı, Monqol və Qızıl Orda dövləti, Osmanlı imperatorluğu XIII-XV əsrlərdə. Teymur imperatorluğu. Moğol imperiyası. Frank imperiyası. Bizans. Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyat. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”). Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”). Nizami Gəncəvi (“İskəndərnamə”). Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ. Epik növ. Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”).  Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə. Bahariyyə). 4 Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Məhəmməd Füzuli (Leyli və Məcnun) Məhəmməd Füzuli (Söz. Məni candan usandırdı) Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (Düratın itməyi, Durna teli). “Koroğlu” eposu (Koroğlu ilə Bolu bəy, Həmzənin Qıratı qaçırması). Molla Pənah Vaqif (Hayıf ki, yoxdur. Pəri). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ.

XI sinif
Azərbaycan dili

Fonetika. Leksika. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil.  Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida.

Tarix

Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində, Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə, Qaraqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövləti, Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində. Şəki hakimliyi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi, XIII–XV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə, Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində, Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı. Böyük Moğol dövləti. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması. Avropada reformasiya. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. İngiltərə XVII-XVIII əsrlərdə, ABŞ-ın yaranması. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar, Milli demokratik hərəkat, Milli Partiya və təşkilatların yaranması, Çarizmin milli qırğın siyasəti. Cənubi Azərbaycan Qacarlar dövlətinin tərkibində, XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti, Kənd təsərrüfatı, Yeni aqrar qanunlar, Məşrutə hərəkatı, Şimali Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində.

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat. Bədii ədəbiyyat. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqi. Nəzm və nəsr. Şeir vəznləri. Aşıq yaradıcılığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Nağıllar (“Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Mərd və Namərdin nağılı”, “Şir və Tülkü”), Əfsanələr (“Ana maral”, “Xan sarayı”, “Çahargah”). Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”). Xaqani Şirvani (“Gənclərə nəsihət”). Nizami Gəncəvi (“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı”, “İskəndərnamə”). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. İmadəddin Nəsimi (“Sığmazam”) Şah İsmayıl Xətayi (“Dəhnamə. Bahariyyə”). Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri. Məhəmməd Füzuli (“Söz”, “Məni candan usandırdı”, “Leyli və Məcnun”). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. “Koroğlu” eposu (“Düratın itməyi, Durna teli, Koroğlu ilə Bolu bəy”). “Koroğlu” eposu (“Həmzənin Qıratı qaçırması”). Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii gülüş. Molla Pənah Vaqif (“Hayıf ki, yoxdur”, “Pəri”). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. II mərhələ. Qasım bəy Zakir (“Durnalar”, “Badi-Səba, mənim dərdi-dilimi”). Abbasqulu Ağa Bakıxanov (“Hikmətin fəziləti”).   Mirzə Fətəli Axundov (“Hekayəti-Müsyö Jordan”). Mirzə Fətəli Axundov (“Aldanmış kəvakib”). Aşıq Ələsgər (“Dağlar, dağlar”). Bədii əsərin quruluşu. Sujet və kompozisiya. Bədii əsərdə hadisə və surət. Seyid Əzim Şirvani (“Qafqaz müsəlmanlarına xitab”, “Guş qıl”). Nəcəf bəy Vəzirov (“Müsibəti-Fəxrəddin”). Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ. Cəlil Məmmədquluzadə (Qurbanəli bəy. Anamın kitabı). Mirzə Ələkbər Sabir (Əkinçi. Neylərdin, ilahi). Süleyman Sani Axundov (“Nurəddin”) . Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (“Bomba”).  Məhəmməd Hadi (“Türkün nəğməsi”). Hüseyn Cavid (“Ana”, “İblis”)

 

 

 

IV BLOK
IX sinif
Biologiya

Təkrar. İbtidai və ali sporlu bitkilər. Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular. Ali toxumlu bitkilər. Örtülütoxumlular (Xaççiçəklilər, Gülçiçəklilər, Paxlalılar, Badımcançiçəklilər). Ali toxumlu bitkilər (Mürəkkəbçiçəklilər, taxıllar, zanbaq fəsilələri). Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəli heyvanlar yarımaləmi

Kimya

Ümumi təkrar. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

X sinif
Biologiya

Təkrar. İbtidai və ali sporlu bitkilər. Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular. Ali toxumlu bitkilər. Örtülütoxumlular (Xaççiçəklilər, Gülçiçəklilər, Paxlalılar, Badımcançiçəklilər). Ali toxumlu bitkilər (Mürəkkəbçiçəklilər, taxıllar, zanbaq fəsilələri). Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəli heyvanlar yarımaləmi. Çoxhüceyrəlilər – bağırsaqboşluqlular

Kimya

Ümumi təkrar. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları. Elektrolitik dissosiasiya. İon `mübadiləsi reaksiyaları.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.

XI sinif
Biologiya

Təkrar. Makrotəkamül. Həyatın yaranması Xordalıların ali nümayəndəsi – insan. İnsanın tarixi inkişafı Ekologiya. Biosfer Mikrobiologiya Biotexnologiya və bionika Sağlam həyat. Epidemologiya

Kimya

Ümumi təkrar. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz. Alkanlar. Tsikloalkanlar. Alkenlər. Alkadienlər.

Fizika

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN əsasları, İdeal qaz qanunları Termodinamikanın əsasları, Doyan doymayan buxar