Buradasınız: Ana səhifə - HƏDƏF XƏBƏR - İMTAHANLAR - MQT 4 MÖVZULARI – 22 YANVAR

MQT 4 MÖVZULARI – 22 YANVAR

AZƏRBAYCAN DİLİ

 IX SİNİF

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı

4. İsim

5. Sifət

6. Say

 

X SİNİF
1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı

4. İsim

5. Sifət

6. Sifət

7. Say

8. Əvəzlik

9. Zərf

XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı

4. İsim

5. Sifət

6. Say

7. Əvəzlik

8. Zərf

9. Feil (quruluşu, təsirli, təsirsiz feillər, qramatik məna növləri)

10. Köməkçi nitq hissələri

11. Söz birləşməsi və sintaktik əlaqələr

 

ƏDƏBİYYAT

IX SİNİF

1. Keçilənlərin təkrarı.

2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ.

3. C.Məmmədquluzadə “Qurbanəli bəy”

4. M.Ə.Sabir “Əkinçi”

5. M.Hadi “ Türkün nəğməsi”

6.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Ədəbiyyatda gülüş: satira və yumor. Bədii ifadə vasitələri (bədii sual, bədii təzad, inversiya)

 

X SİNİF

1. Keçilənlərin təkrarı.

2. Ş.İ.Xətayi.

3. “Ayrılır” qəzəli. “Dəhnamə” poeması.

4. M.Füzuli. “Əql yar olsydı…” qəzəli

5. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

 

XI SİNİF VƏ MƏZUN

1. Keçilənlərin təkrarı.

2. M. F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib” əsəri.

3. S.Ə.Şirvani. “Necə həmtay tutum…” qəzəli.

4. A.Ələsgər. “Görmədim”, “Çıxıbdı” qoşmaları.

5. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ.

6. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: təmsil, satirik hekayə, novella. Ədəbi məktəblər və ədəbi cərəyanlar.

 

 CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX SİNİF 1-2-3-4-CÜ QRUPLAR

 1. Rasional  kəsrlər

2. Çoxluqlar

3. Dördbucaqlılar

4. Təkrar

X SİNİF 1-2-3-4-CÜ QRUPLAR

1.  Rasional  kəsrlər

2.  Dördbucaqlılar

3. Təkrar

XI  SİNİF VƏ MƏZUN 1-2-Cİ QRUPLAR

1.  Bərabərsizliklər

2. Silsilələr

3.  Funksiya  və  qrafiklər

4.  Dörbucaqlılar

5. Fiqurların  sahəsi

6. Təkrar

XI  SİNİF VƏ MƏZUN 3-4-CÜ QRUPLAR

1.  Bir  məchullu   tənliklər

2. Tənliklər  sistemi

3.  Bərabərsizliklər

4. Dörbucaqlılar

5. Təkrar

V QRUP   

1.  Rasional  kəsrlər

2.  Dördbucaqlılar

3. Təkrar

 

 

TARİX

IX  SİNİF  II  QRUP                                              

Təkrar. Azərbaycan XI-XIII əsrlərdə.

 

IX  SİNİF  III  QRUP

Təkrar. Azərbaycan XI-XIII əsrlərdə. Xilafət-xəlifələrin idarə etdiyi dövlət. Xilafətin parçalanması. Dehli sultanlığından Moğol imperiyasınadək. Çingiz xan və onun davamçıları.

 

X  SİNİF  II  QRUP

Təkrar. Səlcuq, Şirvanşahlar, Eldənizlər dövləti. XI-XII əsr mədəniyyəti. Monqolların I və II, Xarəzmşahların yürüşləri.

 

X   SİNİF  III  QRUP

Təkrar. Səlcuq,Şirvanşahlar, Eldənizlər dövləti. XI-XII əsr mədəniyyəti. Monqolların I və II, Xarəzmşahların yürüşləri. Qaraxanlı, Qəznəvi. Ərəbvə Frank dövlətlərinin işğalları. Səlcuq, Dehli və Monqol dövləti.

 

XI  SİNİF II  QRUP

Təkrar. Monqolların Azərbaycana yürüşləri, Hülakülər, Çobanilər, Cəlairilər, Toxtamışın və Teymurun yürüşləri, Şirvanşahlar, Şəki hakimliyi. Azərbaycan 60-80-ci illərdə.

 

XI   SİNİF  III  QRUP       

Təkrar. Monqolların Azərbaycana yürüşləri, Hülakülər, Çobanilər, Cəlairilər, Toxtamışın və Teymurun yürüşləri, Şirvanşahlar, Şəki hakimliyi. Osmanlı və Teymuri  dövlətləri, Səlib yürüşləri, Fransa, İngiltərə, İspaniya, Qərbi Avropada texniki yeniliklər. Azərbaycan 60-80-ci illərdə.

 

COĞRAFİYA

IX-X SİNİF
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer

XI SİNİF və MƏZUN
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materiklərin hamısı və Okeanlar

 

FİZİKA

IX-X SİNİF

1. Statika

2. Impuls. Enerji. Saxlanma qanunları.

3. Mexaniki iş. Güc

4. Təkrar mövzular

 

XI SİNİF və MƏZUN

1. MKN-ın əsasları. İdeal qaz qanunları

2. Termodinamikanın əsasları

3. Doymuş və doymamış buxar

4. Təkrar mövzular

 

KİMYA

IX SİNİF

1. Təkrar.

2. turşular

3. Duzlar

4. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.

 

X SİNİF

1. Təkrar.

2. Oksidləşmə-reduksiyareaksiyaları.

3. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

4. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.

 

XI SİNİF və MƏZUN

1. Təkrar.

2. Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su

3. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.

4. Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu

 

BİOLOGİYA

 

IX SİNİF

1. Xordalı heyvanlar. Kəlləsizlər, balıqlar, suda-quruda yaşayanlar və sürünənlər.

2. Xırdalı heyvanlar. Quşlar və məməlilər.

3. Biologiya elmi və insan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq.

4. Sinir sistemi

5. Hormonal sistem

6. Dayaq hərəkət aparatı

7. Təkrar mövzular

 

X SİNİF

1. Dərisitikanlılar tipi

2. Xordalılar tipi

3. Dəyirmiağızlılar

4. Balıqlar

5. Suda-quruda yaşayanlar sinfi

6. Sürünənlər sinfi

7. Quşlar sinfi

8. Məməlilər sinfi

9. Təkrar mövzular.

 

XI SİNİF VƏ MƏZUN

1. Ekologiyanın əsasları. Orqanizm və mühit. Ekoloji amillər. Növ və populyasiyanın ekoloji xarakteristikası.

2. Ekoloji sistem və ya biogeosenoz. Biosfer haqqında təlim. İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq.

3. Sinir sistemi. Vəzilər. Dayaq-hərəkət sistemi. Qan. Qan dövranı

4. Təkrar mövzular.

 

İNGİLİS DİLİ

IX SİNİF

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and Adverb

7. The Preposition (Preposition of place, direction and time)

 

X SİNİF

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and Adverb

7. The Preposition (Preposition of place, direction and time)

 

XI SİNİF və MƏZUN

1. The Noun

2. Quantifiers

3. The Article

4. The Pronoun

5. The Adjective and Adverb

6. The Preposition

7. Complex Object

 

 

 

 

RUSDİLİ

 

1.Фонетика.Буквы и звуки.

2.Лексикология.Прямое и переносное значение слова.

3.Синонимы.Антонимы.Омонимы.

4.Фразеологизмы.

5.Пословицы и поговорки.

6.Морфология. Части речи .Имя существительное.Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.

7.Род имён существительных .Существительные на  -мя.

8.Число имён существительных.Существительные имеющие форму только единственного числа и множественного числа.

9.Склонение имён существительных.Разносклоняемые и особосклоняемые существительные.

Несклоняемые существительные.

10.Имя прилагательное.Качественные и относительные прилагательные.

11.Склонение прилагательных.Соглосование прилагательных с существительными в роде числе и падеже.

12.Имя числительное.Количественные и порядковые числительные

13.Склонение числительных.Употребление числительных с существительными.

 

RUSDİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT (RUSBÖLMƏSİ)

Темы для ТТО 4 по литературе.

1. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм.
2. Литературное произведение как единое целое.
3. Жанры восточной поэзии
4. Идейно-художественное значение литературы. Гуманизм. Народность. Психологизм. Традиции. Новаторство. Историзм.
5. Литература XII-XVIIIвека.
6. В.А.Жуковский «Светлана».
7. «Китаби Деде Коркут».
8. «Кёроглу».
9. Низами Гянджеви.
10. Мухаммед Физули.
11. Молла Вели Видади.
12. Молла Панах Вагиф.
13. Теория литературы.
14. М.Ш.Вазех.
15. В.А.Жуковский.
16. В.Шекспир.
17. Ж.Б.Мольер.
18. О.Бальзак.
19. А.С.Грибоедов.
20. А.С.Пушкин.
21.М.Ю.Лермонтов.
22. М.В.Гоголь.
23. А.Н.Островский.
24. И.С.Тургенев.

Темы для ТТО 4 по русскому языку.

1. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
2. Лексикология.
3. Фразеология. Этимология. Лексикография.
4. Имя существительное.
5. Имя прилагательное.
6. Имя числительное.
7. Местоимение.
8. Глагол.
9. Причастие.
10. Деепричастие.

 

 

 

Sosial şəbəklərdə paylaş!
Yuxarıya qalx