MQT -4 MÖVZULARI (Azərbaycan bölməsi abituriyentlər üçün)

Azərbaycan dili

IX sinif

 

Fonetika

Leksika

Söz yaradıcılığı

Əsas nitq hissələri

(İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf)

 

 

X sinif

 

Fonetika

Leksika

Söz yaradıcılığı

Əsas nitq hissələri

(İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf)

 

XI sinif

 

Təkrar

Feil

Köməkçi nitq hissələsi

Ədəbiyyat

IX sinif

 

Şifahi xalq yaradıcılığı

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

  1. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması

Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.

Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması

M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə

Üsulları

 

X sinif

 

Şifahi xalq yaradıcılığı

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

  1. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması

Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.

Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması

M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə

Üsulları

 

XI sinif

 

Təkrar

Seyid Əzim Şirvani

Aşıq Ələsgər

M.F.Axundzadə. Həyat və yaradıcılığı.

Dramatik növ

Təmsil

Kimya

IX sinif

 

Təkrar

Duzlar

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.

Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

 

X sinif

 

Təkrar

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.

Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.

Hidroliz

 

XI sinif

 

Təkrar

Hidroliz. Elektroliz.

Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su

VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.

Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu

Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu

Coğrafiya

IX sinif

 

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı

Coğrafiya elminin inkişafı və tətqiqat üsulları

Coğrafi kəşflər, coğrafi biliklərin toplanma üsulları

Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar

Üfüqün cəhətləri. Azimut.

Horizontallar. Relyefin təsviri.

Miqyas və onunn təsnifatı. Plan. Planalma və onun növləri

Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları.

Qlobus. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Meridian və Paralellər

Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.

Yerli və Qurşaq vaxtı.

Qalaktika – Kosmos.

Səma cisimləri.

Günəş sisteminin planetlərivə onların qruplaşdırılması

Yer planeti. Ay. Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

Qütb gecə və gündüzləri. İşqlanma qurşaqları.

Günəş şüalarının düşmə bücağı

Litosfer

Yerin daxili quruluşu. Yer səthininin relyefi.

Dünyanın fiziki xəritəsi. Qədim quru və su sahələri

Geotermik pillə və geotermik qradiyent

Yerin daxili quruluşu. Süxurların və onların növləri

Litosfer tavaları. Onların hərəkətinin nəticələri.

Yerin müasir şaqüli və üfüqi hərəkət sahələri.

Yerin daxili prosesləri. Vulkanlar. Zəlzələlər. Qeyzerlər

 

X sinif

 

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı

Coğrafiya elminin inkişafı və tətqiqat üsulları

Coğrafi kəşflər, coğrafi biliklərin toplanma üsulları

Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı

Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar

Üfüqün cəhətləri. Azimut.

Horizontallar. Relyefin təsviri.

Miqyas və onunn təsnifatı. Plan. Planalma və onun növləri

Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları.

Qlobus. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Meridian və Paralellər

Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.

Yerli və Qurşaq vaxtı.

Qalaktika – Kosmos.

Səma cisimləri.

Günəş sisteminin planetlərivə onların qruplaşdırılması

Yer planeti. Ay. Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

Qütb gecə və gündüzləri. İşqlanma qurşaqları.

Günəş şüalarının düşmə bücağı

Litosfer

Litosferi əhatə edən bütün mövzular.

Avrasiya, Şimali Amerika,Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida materiklərinin relyefi

Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın endogen relyef formaları.

Azərbaycanın ekzogen relyef formaları. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.

Atmosfer

Atmosferi əhatə edən bütün mövzular

Avrasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida materiklərinin iqlimi

Azərbaycanın iqlimi. Azərbaycanda illik radiasiya, hava kütlələri, formalaş iqlim tipləri, atmosfer

yağıntıları, formalaşan küləklər

Hidrosfer

Dünya okeanı və onun hissələri.

Okean suyunun fiziki, kimyəvi xüsusiyyyətləri.

Təbiətdə suyun dövranı.

Okeanlarda suyu hərəkətə gətirən amillər.

 

XI sinif

 

Plan və Xəritə
Litosfer
Atmosfer
Hidrosfer
Biosfer
Materiklər
Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası – Xəzər dənizi mövzusu daxil olmaqla (AR – in torpaq bitki örtüyünə qədər)

Riyaziyyat

IX sinif

 

Çoxluqlar

Kvadrat köklər

Çevrə

Təkrar

 

X sinif ( 1-2-3-4-cü qrup)

1.Çoxluqlar

2. Rasional kəsrlər

3 .Kvadrat köklər

4.Çevrə

5.. Təkrar

 

XI sinif Buraxılış

 

Rasional köklər

Kvadrat köklər.

Çevrə

Təkrar

 

XI sinif I-II qrup

Təkrar
Tənliklər sistemi

Bərabərsizlik

Silsilə

Dörtbucaqlılar və çoxbucaqlılar

Fiqurların sahəsi

 

XI sinif III-IV qrup

Təkrar
Tənliklər sistemi

Dörtbucaqlılar və çoxbucaqlılar

Fiqurların sahəsi

Tarix

IX sinif II qrup

 

Təkrar.Şirvanşahlar,Saci, Salari, Rəvvadi və Şəddadilər dövləti. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat

və mədəniyyət.Qədim Yunanıstan və Roma.Qərbi Hun və Ağ Hun imperatorluqları.

 

IX sinif III qrup

 

Təkrar.Şirvanşahlar dövləti. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman

əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat və mədəniyyət.Böyük Səlcuq imperatorluğu, Hindistan,

Böyük Monqol imperatorluğu və Qızıl Ordu dövləti.

X sinif II qrup

Təkrar.Saci, Salari, Rəvvadi, Şəddadilər dövlətləri, Tiflis müsəlman əmirliyi, Erkən orta əsrlərdə sosial-

iqtisadi həyat və Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar.Qədim Yunanıstan və Roma. Çin orta əsrlərdə.

 

X sinif III qrup

 

Təkrar.Saci, Salari, Rəvvadi, Şəddadilər dövlətləri, Tiflis müsəlman əmirliyi, Erkən orta əsrlərdə sosial-

iqtisadi həyat və Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar.Qərbi Avropa, Bizans imperiyası və Slavyanlar, Səlcuq

sultanlığı, Osmanlı imperiyası, Böyük Monqol imperiyası və Qızıl Ordu.

 

XI sinif II qrup

 

Təkrar. Monqolların və Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu,Hülakülər dövlətinin yaranması.Çobanilər və

Cəlairilər, Qazan xanın islahatları,Mədəniyyət.Toxtamış və Teymurun Azərbaycana hücumu.Şirvanşahlar

dövləti,Şəki hakimliyi.Azərbaycan XX əsrin sonları.

 

XI sinif III qrup

 

Təkrar. Monqolların və Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu,Hülakülər dövlətinin yaranması.Çobanilər və

Cəlairilər, Qazan xanın islahatları,Mədəniyyət.Toxtamış və Teymurun Azərbaycana hücumu.Şirvanşahlar

dövləti,Şəki hakimliyi. Osmanlı və Teymuri dövlətləri,Səlib yürüşləri, Fransa,İngiltərə,İspaniya,Qərbi

Avropada texniki yeniliklər. Azərbaycan XX əsrin sonları.

Biologiya

IX sinif

 

Bakteriyalar.
Göbələklər.
Kif və maya göbələkləri.
Parazit göbələklər.
Şibyələr.
Heyvanlar aləmi haqqında məlumat.
Birhüceyrəli heyvanlar.
Bağırsaqboşluqlular tipi.
Şirin su hidrası.
Sifoid meduzalar.
Mərcan polipləri.
Yastı qurdlartipi.
Təkrar  mövzular

 

X  sinif    

 

Bakteriyalar.
Göbələklər.
Kif və maya göbələkləri.
Parazit göbələklər.
Şibyələr.
Heyvanlar aləmi haqqında məlumat.
Birhüceyrəli heyvanlar.
Bağırsaqboşluqlular tipi.
Şirin su hidrası.
Sifoid meduzalar.
Mərcan polipləri.
Yastı qurdlartipi.
Sap qurdlar tipi.
Təkrar  mövzular

 

XI   sinif

 

Ekologiya .
Biosfer.
İnsan  təkamülü.
İnsan orqanizmi  ilə  ümumi  tanışlıq.
Sinir  sistemi.
Vəzilər.
Dayaq hərəkət aparatı.
Təkrar mövzular.

Fizika

IX sinif

 

Impuls. Enerji. Saxlanma qanunları

Mexaniki iş. Güc

Təkrar mövzular

 

X sinif

 

Mexaniki iş. Güc

Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika

Təkrar mövzular

 

XI sinif

 

MKN-ın əsasları. İdeal qaz qanunları

Termodinamikanın əsasları

Doymuş və doymamış buxar

Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

Təkrar mövzular

İngilis dili

IX sinif

 

The adjective, the Substantivized Adjectives

Link verbs: feel/smell/taste + adjective / adverb

(The flower smells good. She smells the flowers

happily…)

The adverb

Future simple Tense

to be going to (for the future actions)

Past Continuous Tense Form

(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

 

X sinif

 

The adjective, the Substantivized Adjectives

Link verbs: feel/smell/taste + adjective / adverb

(The flower smells good. She smells the flowers

happily…)

The adverb

Future simple Tense

to be going to (for the future actions)

Past Continuous Tense Form

(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

 

XI sinif

 

Adjective

Adverb

Prepositions

(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

Rus dili

Имя существительное.
Склонение имен существительных.
Имя прилагательное.
Склонение имён прилагательных.
Фразеологизмы.
Антонимы.
Синонимы.

Fransız dili

Phonetique-fonetika,lexique- leksika(synonymes,antonymes et etc.),
Le nom-isim,l’article- artikl, l’adjectif-sifət(dégres de l’adjectif-sifətin dərəcələri),
Le nombre-say,le pronom-əvəzlik(personnels,indefinis,relatifs),
Adverbe-zərf(dégres de l’adverbe-zərfin dərəcələri),le verbe-fel