MQT-5 mövzuları

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik

5. Feil.

X sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf

5. Feil

6. Köməkşi nitq hissələri (Qoşma, bağlayıcı).

XI sinif və Məzun

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feil

5. Köməkçi nitq hissələri

6. Sintaksis (Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr)

7. Cümlə üzvləri (Mübtəda və xəbər).

 

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

1. Təkrar.

2. “Dəhnamə” (Ş.İ.Xətayi) poeması.

3. M.Füzulinin həyat və yaradıcılığı. “Əql yar olsaydı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması.

 

X sinif

1. Təkrar.

2. “Dəhnamə” (Ş.İ.Xətayi) poeması.

3. M.Füzulinin həyat və yaradıcılığı. “Əql yar olsaydı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması XI sinif və Məzun

1. Təkrar.

2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (III mərhələ).

3. C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı. Publisistikası.

4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi : satirik hekayə, felyeton, novella. Ədəbi məktəblər və ədəbi cərəyanlar

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX sinif  1-2-3-4-cü qruplar

1.  Çoxhədlinin  vuruqlara  ayrılması

2.  Cəbri  kəsrlər

3.  Fiqurların  sahəsi

4.  Təkrar

X  sinif  1-2-3-4-cü qruplar

1.  Çoxhədlinin  vuruqlara  ayrılması

2.  Cəbri  kəsrlər

3.  Fiqurların  sahəsi

4.  Təkrar

XI   sinif və Məzun 1-2-ci qruplar

1. Funksiya  və   qrafiklər

2.Triqonometrik  funksiyalar

3. Triqonometrik  funksiyalar  üçün  toplama  teoremləri

4. Oxşarlıq  və  simmetriya

5. Təkrar

XI   sinif və Məzun 3-4-cü qruplar

1. Tənliklər  sistemi

2. Bərabərsizliklər

3. Silsilələr

4. Fiqurların  sahəsi

5. Təkrar

TARİX

IX  sinif  II  qrup    

Təkrar. Slavyanların hücumu. IX-XI əsrlər sosial-iqtisadi və mədəni həyat. Səlcuq və Şirvanşahlar dövlətləri.

IX   sinif  III  qrup

Təkrar. IX-XI əsrlər sosial-iqtisadi və mədəni həyat. AzərbaycanIX-XII əsrlərdə. Səlcuq, Dehli, Böyük Monqol dövlətləri.

X  sinif  II  qrup                                              

Təkrar. Səlcuq, Şirvanşahlar, Eldənizlər, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana Monqolların  və Cəlaləddinin hücumu.

X  sinif  III  qrup                                              

Təkrar. Azərbaycan XI-XII əsrlərdə. Səlcuq, Dehli, Böyük Monqol, Qızıl Ordu dövləti və onun parçalanması. Şərqi Avropa xalqları

XI  sinif  və  Məzun  II  qrup                                              

Təkrar. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. Azərbaycan XX əsrin 70-90-cı illərində.

XI   Sinif və  Məzun  III  qrup

Təkrar. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. Avropa xalqları XI-XVII əsrlərdə. Azərbaycan  XX əsrin 70-90-cı illərində.

 

COĞRAFİYA

IX sinif

1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materik ve qitə anlayışı. Avrasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika

X sinif

1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materik və qitə anlayışı. Avrasiya, Simali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida

XI sinif və Məzun

1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materik ve qitə anlayışı. Avrasiya, Simali Amerika, Afrika, Antarktida, Avstraliya və Okeaniya, Okeanlar.
7. Az.Resp fiziki coğrafiyası. Relyef, faydalı qazıntılar, iqlim, daxili sular, Xəzər dənizi
8. Az. Resp torpaq və bitki örtüyü, heyvanlar aləmi. Qoruqlar, Milli Parklar, Yasaqlıqlar
9. Az. Resp fiziki – coğrafi rayonları

FİZİKA

IX sinif

1. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika

2. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.

3. Təkrar mövzular.

X sinif

1. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.

2. Termodinamikanın əsasları.

3. Təkrar mövzular.

XI sinif və Məzun

1. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.

2. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

3. Təkrar mövzular.

KİMYA

IX sinif

1. Təkrar

2. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

3. elektrolitik dissosiasiya.

4. İon mübadiləsi reaksiyaları.

5. Hidroliz

X sinif

1. Təkrar

2. Hidroliz

3. Elektroliz

4. Oksigen. Ozon.

5. Hidrogen. Su

XI sinif və Məzun

1. Təkrar

2. Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azotoksidləri. Nitratturşusu

3. Fosfor. Fosforoksidləri. Ortofosfatturşusu. Mineral gübrələr.

4. Karbon. Karbonoksidləri. Karbonatturşusu.

5. Silisium. Silisiumoksid. Metasilikatturşusu. Silikatsənayesi

 

BİOLOGİYA

IX  sinif 

Buğumayaqlılar tipi,dərisitikanlılar, xordalılar (neştərçə,minoqa). Təkrar mövzular

X  sinif

Quşlar,məməlilər,heyvanlar aləminin təkamülü, insan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq,sinir sistemi,vəzilər. Təkrar mövzular

XI-sinif və Məzun

Tənəffüs sistemi,həzm sistemi,maddələr mübadiləsi,ifrazat-dəri,Çoxalma,Analizatorlar. Təkrar mövzular

İNGİLİS DİLİ

IX sinif

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

X sinif

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb (regular and irregular verbs)

XI sinif və Məzun

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb

9. Complex Object

10. Tense forms (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Future in the Past, Present Continuous, Past Continuous)

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

1.Фонетика

2.Лексикология.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.

3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.

4.Местоимение. Имя числительное.

5.Глагол(виды, спряжение и время глагола).

6.Перевод. Диалог.

7.Работа над текстом.

Программа по русскому языку (Rus bölməsi)

1. Наречие
2. Предлог
3. Союз
4. Частица
5. Междометие
6. Фонетика
7. Лексикология
8. Фразеология

Программа по литературе (Rus bölməsi)

1. И.С.Тургенев
2. Н.А.Некрасов
3. М.Е.Салтыков-Щедрин
4. Ф.М.Достоевский
5. Л.Н.Толстой