MQT -6 mövzuları (Azərbaycan bölməsi)

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

Fonetika.
Leksika.
Söz yaradıcılığı.
Morfologiya.
Söz birləşməsi.
Sintaktik əlaqələr.
Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası.
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri.
Cümlə üzvləri. Baş üzvlər.

 

X sinif

Fonetika.
Leksika.
Söz yaradıcılığı.
Morfologiya.
Söz birləşməsi.
Sintaktik əlaqələr.
Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası.
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri.
Cümlə üzvləri. Baş üzvlər.

 

XI Sinif

 Cümlə üzvləri.
Həmcins üzvlər.
Cümlə üzvünün əlavəsi.
Ümumiləşdirici üzvlər.
Mübtədanın xəbərlə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.
Xitab.
Ara sözlər.
Sadə cümlə.
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri.
Söz cümlə.
Tabesiz mürəkkəb cümlə.

ƏDƏBİYYAT

IX sinif

Şifahi xalq yaradıcılığı.
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
İ.Nəsimi həyat və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
Ş.İ.Xətayi həyat və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
M.Füzuli həyat və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı – I mərhələ.
“Koroğlu” dastanı.
“Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.
M.P.Vaqif həyat və yaradıcılığı. “Pəri” qoşması.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik  növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları.
Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət.
Bədii əsərin dili – bədii təsvir və ifadə vasitələri.

 

X sinif

Şifahi xalq yaradıcılığı.
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
İ.Nəsimi həyat və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
Ş.İ.Xətayi həyat və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
M.Füzuli həyat və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı – I mərhələ.
“Koroğlu” dastanı.
“Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.
M.P.Vaqif həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” qoşması.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik  növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları.
Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət.
Bədii əsərin dili – bədii təsvir və ifadə vasitələri.

 

XI Sinif

Təkrar
M.Ə.Sabir həyat və yaradıcılığı.
– “Amalımız, əfkarımız ifnayi–vətəndir” satirası
– “Səttarxana” şeiri
H.Cavid həyat və yaradıcılığı.
– “İblis” faciəsi
C.Cabbarlı həyat və yaradıcılığı.
– “Oqtay Eloğlu” pyesi
Dramatik  növ: faciə
– Bədii əsərin quruluşu

RİYAZİYYAT

IX Sinif

I-II-III-IV qrup və buraxılış.
Tənliklər   sistemi.
Fiqurların sahəsi.
Təkrar.

 

X Sinif

I-II-III-IV qrup.
Tənliklər   sistemi.
Fiqurların sahəsi.
Təkrar.

XI buraxılış.

Tənliklər   sistemi.
Bərabərsizliklər.
Fiqurların sahəsi.
Təkrar.

 

XI Sinif

III – IV qrup.
Funksiyalar.
Triqonometrik  funksiyalar.
Vektorlar

I-II qrup.

Triqonometrik tənlilər və bərabərsiliklər.
Kompleks ədədlər.
Üstlü və loqarifmik funksiyalar.
Vektorlar

FİZİKA

IX sinif

Termodinamikanın əsasları.
Doymuş və Doymayan buxar.
Təkrar mövzular.

 X sinif                                                                

Doymuş və Doymayan buxar.
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
Təkrar mövzular.

 

 XI sinif

 Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı.
Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası.
Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti. Lorens qüvvəsi.
Təkrar mövzular.

BİOLOGİYA

IX  sinif

Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi.
Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar.
Balıqların müxtəlifliyi. Balıq ehtiyatlarının qorunması.
Suda-quruda yaşayanlar sinfi.
Suda-quruda yaşayanların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu.
Sürünənlər sinfi.
Sürünənlərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti.
Quşlar sinfi.
Quşların çoxalması və inkişafı.
Quşların həyatında mövsümi hadisələr.
Quşların ekoloji qrupları. Quşların əhəmiyyəti.
Təkrar  mövzular.

 

X  sinif

Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi.
Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar.
Balıqların müxtəlifliyi. Balıq ehtiyatlarının qorunması.
Suda-quruda yaşayanlar sinfi.
Suda-quruda yaşayanların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu.
Sürünənlər sinfi.
Sürünənlərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti.
Quşlar sinfi.
Quşların çoxalması və inkişafı.
Quşların həyatında mövsümi hadisələr.
Quşların ekoloji qrupları. Quşların əhəmiyyəti.
Məməlilər sinfi.
Məməlilərin çoxalması, davranışı və onların həyatında mövsümi dəyişkənliklər.
Məməlilərin ekoloji qrupları.
İnsan – məməlilər sinfinin nümayəndəsidir.
Biomüxtəliflik. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan yerli faunanın mühafizəsi
Təkrar  mövzular.

 

XI Sinif

İbtidailər yarımaləmi.
Bağırsaqboşluqlar.
Yastı qurdlar.
Saf qurdlar.
Həlqəvi qurdlar.
Molyusklar.
Buğumayaqlılar.

KİMYA

IX sinif

Təkrar
Oksigen.  Ozon.
Hidrogen.  Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri.  Xlor.

X sinif

 Təkrar
Kükürd. Hidrogen-sulfid.
Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
Azot. Ammonyak. Ammonium duzları.

XI sinif

Təkrar
Alkanlar. Tsikloalkanlar
Alkenlər. Alkadienlər

COĞRAFİYA

IX SİNİF

Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar ( Üfüqin cəhətləri, miqyas və onun növləri, coğrafi  koordinatlar paralel və meredianlar).
Litosfer bölməsi üçün bütün mövzular. Materiklərin relyefi, Azərbaycan Respublikasının relyefi və geoloji quruluşu.
Atmosfer bölməsi. ( Atmosferin quruluşu, havanın elementləri ( temperatur, təzyiq, rütubət), hava kütlələri, Yerin təzyiq qurşaqları, iqlim qurşaqları, Küləklər və onların növləri ).

 

X SİNİF

 Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar.
Litosfer bölməsi. Materiklərin relyefi, Azərbaycan Respublikasının relyefi və  geoloji quruluşu.
Atmosfer bölməsi. Materiklərin iqlimi. Azərbaycan Respublikasının iqlimi.
Hidrosfer bölməsi. Materiklerin daxili sulari. Azərbaycan Respublikasının daxili suları.
Biosfer bölməsi. ( Biosfer nədir?, Torpaqlar və onun müxtəlifliyi).

 

XI sinif və buraxılış.

Plan və xəritə.
Litosfer.
Atmosfer.
Hidrosfer.
Biosfer.
Materiklər və okeanlar coğafiyası.
Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (iqtisadi – coğrafi rayonlara qədər).

İngilis dili

IX-X Sinif

Exclamatory sentence
Present simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive
Passive Voice of Modal verbs
How long does/did … it take them to do something?
Complex Object
Present Perfect
Previous themes (əvvəlki mövzular)

 

XI Sinif

Present perfect, past perfect, future perfect
Present perfect continuous, past perfect continuous
Modal verbs
The verbs:  to be, to do, to have
Passive Voice
Previous themes (əvvəlki mövzular)

TARİX

IX sinif II qrup

Təkrar.
Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə.
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti.
Çin orta əsrlərdə.
Ərəb Xilafəti.
Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətləri.
Böyük Səlcuq imperatorluğu.

 

IX sinif III qrup

Təkrar.
Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə.
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti.
Slavyanlar. Xaç yürüşləri. İspaniya və Fransa.

X sinif II qrup

Təkrar.
Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə.
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti.
Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində. Şəki hakimliyi.
Qərbi Avropa. Bizans imperiyası və Slavyanlar. Səlcuq sultanlığı. Osmanlı imperiyası.

X sinif III qrup

Təkrar.
Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə.
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti.
Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvələrində. Şəki hakimliyi.
Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası. İngiltərə və Fransa. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları.

XI sinif II qrup

Təkrar.
Səfəvi dövləti  XVII əsrin ikinci yarısında.
XVIII əsrin birinci yarısı. Səfəvi dövlətinin süqutu, Nadirə qarşı üsyanlar və onun öldürülməsi. Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Şəki və Şamaxı xanlıqları.

XI sinif III qrup

Təkrar.
Səfəvi dövlətinin süqut etməsi.
Şərqi Avropa xalqları.
Osmanı dövləti.
Böyük  Moğol və Çin.
İngiltərə, Fransa XVII-XVIII əsrlərdə.
II Dünya müharibəsi.

RUS DİLİ

IX-X-XI Sinif

Фонетика.
Лексикология. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.
Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимение. Имя числительное.
Глагол (виды, спряжение и время глагола).
Наречие. Разряды наречий по значению.
Служебные части речи. Предлог (значение предлогов).
Перевод. Диалог.
Работа над текстом.

FRANSIZ DİLİ

L'adjectif-sifət
Le subjonctif –Arzu şəkli
La voix passive-Məchul növ
Les articles-Artikıllar(bütün növləri)
Le pluriel du nom-İsmin cəmlənməsi
La proposition impersonnelle-Şəxssiz cümlə
La concordance des temps après “si”- “Si”-dən sonra zaman uzlaşması
Les adjectifs numreaux cardinaux- Miqdar sayları
Classiffication des adverbes- Zərflərin mənaca növləri
Concordance des temps de l'indicatif-Xəbər şəkli zamanlarının uzlaşması
Les pronoms-Əvəzliklər