ÜQT-1 MÖVZULAR

ÜQT – 1   MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik

5. Feil

6. Köməkçi nitq hissələri

7. Söz birləşmələri

8. Sintaktik əlaqələr.

 

X sinif

1. Fonetika

2. Leksika

3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi

4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf.  feil

5. Köməkçi nitq hissələri

6. Sintaksis, ismi və feili birləşmələr

7. Cümlə üzvləri: Baş üzvlər, II dərəcəli üzvlər

 

ƏDƏBİYYAT

IX və X sinif.

1. Təkrar.

2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyatı II mərhələ.

3. Q. Zakirin həyatı və yaradıcılığı. “Gəlsin” qoşması. Satiraları.

4.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbiyyatda gülüş – satira və yumor.

 

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX -X sinif (1-2-3-4-cü qruplar)

1. Birməchullu  tənliklər

2. Fiqurların  sahəsi

3. Təkrar.

 

TARİX

IX  sinif  II  qrup                                              

Təkrar, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular.

 

IX   sinif  III  qrup

Təkrar, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular. Səlib yürüşləri,İspaniya,İngiltərə və Fransa.

 

X  sinif  II  qrup                                              

Təkrar,Qaraqoyunlular,Ağqoyunlular. Səfəvi dövləti XVI əsrin ortaları.

 

X   sinif  III  qrup

Təkrar,Qaraqoyunlular,Ağqoyunlular.Səfəvi dövləti XVI əsrin ortaları. Böyük Coğrafi kəşflər,Avropada reformasiya,Niderland burjua inqilabı və Şərqi Avropa.

 

COĞRAFİYA

IX sinif
1.Plan və xəritə, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Materiklərin tamamı və Okeanlar
2. Azərbaycan Respubliksının fiziki coğrafiyasına qədər

X sinif
1. Plan və xəritə, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Materiklər və okeanlar coğrafiyası
2. Azərbaycan Respubliksının fiziki coğrafiyası
3. Azərbaycan Respublikasının fiziki – coğrafi rayonları

FİZİKA

IX sinif (1-ci və 4-cü qruplar)

1. Doymuş və doymamış buxar.

2. Təkrar mövzular.

 

X sinif (1-ci və 4-cü qruplar)

1. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.

2. Təkrar mövzular.

 

KİMYA

 

IX sinif

1. Təkrar

2. Kükürd.

3. Kükürdoksidləri. Fosfor. Fosforoksidləri.

4. Sulfatturşusu

 

X sinif

1. Təkrar

2. Azotoksidləri. Nitratturşusu

3. Fosfor. Fosforoksidləri.

4. Ortofosfatturşusu. Mineral gübrələr.

 

BİOLOGİYA

IX  sinif

1. Botanika

2. Zoologiya

 

X  sinif

1. Botanika

2. Zoologiya

3. İnsan- maddələr mübadiləsinə  qədər

 

İNGİLİS DİLİ

IX-X sinif

1. The Noun

2. The Article

3. Quantifiers

4. The Pronoun

5. The Numeral

6. The Adjective and adverb

7. The Preposition

8. The Verb (regular and irregular verbs)

9. Complex Object

10. Tense forms (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Future in the Past, Present Continuous, Past Continuous)

 

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)

1.Фонетика

2.Лексикология.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.

3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.

4.Местоимение. Имя числительное.

5.Глагол(виды, спряжение и время глагола).

6. Наречие. Разряды наречий по значению.

7.Предлог(значение предлогов). Союз(сочинительные и подчинительные союзы). Частицы.

8.Синтаксис. Словосочетание. Типы предложений по цели высказывания.

9.Перевод. Диалог.

10.Работа над текстом.

 

QEYD: XI sinif və Məzunlar üçün ÜQT-1 sınağı bütün mövzuları əhatə edəcək.