ÜQT-1 mövzuları (Azərbaycan bölməsi)

ÜQT-1 Azərbaycan bölməsi

Azərbaycan dili


IX sinif

 • Fonetika.
 • Leksika.
 • Söz yaradıcılığı.
 • Morfologiya.
 • Söz birləşməsi.
 • Sintaktik əlaqələr.
 • Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası.
 • Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri.
 • Cümlə üzvləri. Baş üzvlər.
 • İkinci dərəcəli üzvlər.
 • Həmcins üzvlər.
 • Xitab. Ara sözlər.

X sinif

 • Fonetika.
 • Leksika.
 • Söz yaradıcılığı.
 • Morfologiya.
 • Söz birləşməsi.
 • Sintaktik əlaqələr.
 • Cümlə. Cümlənin qrammatik əsası.
 • Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri.
 • Cümlə üzvləri. Baş üzvlər.
 • İkinci dərəcəli üzvlər.
 • Həmcins üzvlər.
 • Xitab. Ara sözlər.

XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

Ədəbiyyat


IX sinif

 • Şifahi xalq yaradıcılığı.
 • Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.
 • Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
 • Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
 • M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ.
  “Koroğlu” dastanı.
  “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.
  M.P.Vaqif həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” qoşması.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ.
 • Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı. Badi-səba, mənim dərdi-dilimi.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları.
  Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət.
  Bədii əsərin dili – bədii təsvir və ifadə vasitələri.
 • Ədəbiyyatda gülüş.
 • Bədii yaradıcılıq metodu. Ədəbi cərəyan və ədəbi məktəb.

X sinif

 • Şifahi xalq yaradıcılığı.
 • Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.
 • Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
 • Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması.
 • M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ.
 • “Koroğlu” dastanı.
  “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.
 • M.P.Vaqif həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” qoşması.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ.
 • Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı. Badi-səba, mənim dərdi-dilimi.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları.
  Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət.
  Bədii əsərin dili – bədii təsvir və ifadə vasitələri.
 • Ədəbiyyatda gülüş.
 • Bədii yaradıcılıq metodu. Ədəbi cərəyan və ədəbi məktəb.

XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

RİYAZİYYAT


IX    1-2-3-4  CÜ  QRUP. Buraxılış

 1. Bərabərsizliklər.
 2. Silsilələr.
 3. Hərəkət oxşarlıq.
 4. Təkrar.

X    1-2-3-4  CÜ  QRUP

 1. Bərabərsizliklər.
 2. Silsilələr.
 3. Hərəkət oxşarlıq.
 4. Təkrar.

XI   Buraxılış

 1. Bərabərsizliklər.
 2. Silsilələr.
 3. Hərəkət oxşarlıq.
 4. Təkrar.

 XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

FİZİKA


 IX sinif

 1. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
 2. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.
 3. Təkrar.     

X sinif

 1. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.
 2. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.
 3. Təkrar.

   XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

BİOLOGİYA


IX-X SİNİF

 • İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq.
 • Sinir sistemi.
 • Vəzilər.
 • Dayaq hərəkət sistemi.
 • Təkrar –  VI-VII  sinif.

 XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

KİMYA


IX SİNİF

 • Təkrar.
 • Kükürd, onun birləşmələri. Sulfat turşusu. Azot.

X SİNİF

 • Təkrar.
 • Fosfor, onun birləşmələri. Ortofosfat turşusu. Mineral gübrələr.

 XI sinif

 • Bütün mövzular.

COĞRAFİYA


IX SİNİF

 • 1. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar.
 • 2. Litosfer bölməsi üçün bütün mövzular. Materiklərin relyefi, Azərbaycan Respublikasının relyefi və geoloji quruluşu.
 • 3. Atmosfer bölməsi üçün bütün mövzular. Materiklərin iqlimi. Azərbaycan Respublikasının iqlimi.
 • 4. Hidrosfer bölməsi üçün bütün mövzular. Materiklərin daxili suları.

X SİNİF

 • Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar.
 • Litosfer bölməsi. Materiklərin relyefi, Azərbaycan Respublikasının relyefi və geoloji quruluşu.
 • Atmosfer bölməsi. Materiklərin iqlimi. Azərbaycan Respublikasının iqlimi.
 • Hidrosfer bölməsi. Materiklerin daxili sulari. Azərbaycan Respublikasının daxili suları.
 • Biosfer bölməsi. Materiklərdə yayılan təbii zonalar və təbii komplekslər. Azərbaycan Respublikasının bitki və torpaq örtüyü. Azərbaycanın fiziki coğrafi rayonlaşması.

 XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

TARİX


IX – II Qrup

 • Təkrar.
 • Ərdəbil hakimliyi.  XIII – XV əsr mədəniyyəti. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində.
 • Təkrar.
 • Osmanlı və Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu və Teymurilər dövləti.

IX – III Qrup

 • Təkrar.
 • Ərdəbil hakimliyi.  XIII – XV əsr mədəniyyəti. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində.
 • Təkrar.
 • İngiltərə. Avropada reformasiya hərəkatı. Böyük coğrafi kəşflər.

X – II Qrup

 • Təkrar.
 • Ərdəbil hakimliyi.  XIII – XV əsr mədəniyyəti. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində.
 • Təkrar.
 • Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu və Teymurilər dövləti. Hindistan və Çin.

X – III Qrup

 • Təkrar.
 • Ərdəbil hakimliyi.  XIII – XV əsr mədəniyyəti. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində.
 • Təkrar.
 • Böyük coğrafi kəşflər. ABŞ – ın yaranması.

  XI sinif

 • Bütün mövzular.

 

İngilis dili


IX-X SİNİF

 • Relative Pronouns.
 • Interrogative Sentence.
 • would prefer + to; would rather + verb; had better + verb.
 • Past Perfect.
 • Sequence of tenses:
 • past perfect + past simple       2. past simple + future in the past
 • past progressive + past progressive
 • Previous themes (əvvəlki mövzular).

XI  sinif və məzun qrupları

 • The Agreement of the Predicate with the Subject.
 • Conjuction.
 • Neither do I / So do I (too, also, either, nor…) (həmçinin, … da2).
 • Tag / Disjunctive questions.
 • Complete the sentence.
 • Previous themes (əvvəlki mövzular).

 

Rus dili


 • Фонетика
 • Лексикология. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.
 • Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.
 • Местоимение. Имя числительное.
 • Глагол (виды, спряжение и время глагола).
 • Наречие. Разряды наречий по значению.
 • Предлог(значение предлогов). Союз(сочинительные и подчинительные союзы). Частицы.
 • Синтаксис. Словосочетание. Типы предложений по цели высказывания.
 • Перевод. Диалог.
 • Работа над текстом.

XI sinif

 • Bütün mövzular
Teqlər