2 MAY TARİXİNDƏ HƏDƏF KURSLARINA TƏQAÜD-GÜZƏŞT İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏK!

ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ! 2 MAY TARİXİNDƏ HƏDƏF KURSLARINA TƏQAÜD-GÜZƏŞT İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏK! Qəbul imtahanında iştirak edən və yüksək nəticə göstərən abituriyentlərə müxtəlif güzəştlər tətbiq ediləcək. TƏQAÜD-GÜZƏŞT imtahanında orta məktəbdə təhsil alan (Azərbaycan və rus bölməsi olmaqla) VIII,IX,X sinif şagirdləri iştirak edə bilər. İmtahanın keçiriləcəyi məntəqələr Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərini əhatə edir. TƏQAÜD-GÜZƏŞT imtahanında iştirak etmək üçün […]

Выпускной 3

IX класс Русский язык Повторение. Служебные части речи (союз, предлоги, частицы). Междометие. Синтаксис. Словосочетание. Грамматическое значение словосочетаний. Словосочетание как синтаксическая единица. Способы связи слов в словосочетании. Английский язык Pronoun III (interrogative, relative, conjunctive). Adjective and Adverb. Pronoun. Tense Form I (simple tenses), sequence of simple tenses, regular / irregular verbs. Tense Form II (present / […]

Buraxılış 3 imtahan mövzuları

IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları – Feilin şəkilləri. Feillərin şəxsə görə dəyişməsi. İdi, imiş, isə hissəcikləri. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida. Morfoloji təhlil. İngilis dili Pronoun III (interrogative, relative, conjunctive). […]

Answer sheet
Выпускной 2 – 2020

Выпускной 2 IX класс Русский язык Морфология. Понятие о частях речи. Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Грамматические признаки. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные, не относящиеся ни к одному из родов ( сани, белила). Имена существительные общего рода. Их особенности и отличие от имён существительных, называющих людей по […]

Answer sheet
Buraxılış mövzuları 2 – 2020

Buraxılış mövzuları 2 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Leksika. Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı: Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say İngilis dili Article. Quantifiers. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive, reciprocal, negative, indefinite, defining). Vocabulary (5-ci sinif və 6-cı sinif unit 10 daxil olmaqla). Revision of Previous Themes (Əvvəlki mövzuların təkrarı). Listening and Reading Comprehension Rus dili […]

Answer sheet
MQT 1 imtahan mövzuları – Rus bölməsi-2020

I БЛОК IX класс Математика Натуральные числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Основные понятия геометрии. Треугольники. Равномерное движение по окружности Физика Некоторые математические знания по предмету физика. Прямолинейное, равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Химия Чистые вещества и смеси. Химический элемент, простые и сложные вещества. Физические и химические явления. Относительная атомная […]

Answer sheet
MQT 1 imtahan mövzuları-2020

I BLOK IX sinif Riyaziyyat Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Fizika Fizika fənni üçün  bəzi riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları Kimya Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi […]

Выпускной 1

Выпускной 1 IX класс Русский язык Фонетика и графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных (проверяемых, непроверяемых, двойных и чередующихся, беглых). […]

Buraxılış mövzuları 1

Buraxılış mövzuları 1 IX sinif Azərbaycan dili Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q və k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. . Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Vurğu. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. […]